http://behcooler.com/

Office of Promotion and Protection of Children, Youth, the Elderly and Vulnerable Groups
 
 
วิสัยทัศน์ สท. : มุ่งสู่สังคมคุณภาพของเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน
 
 
  Office of Promotion and Protection of Children, Youth, the Elderly and Vulnerable Groups
หน่วยงานภายในสำนักงาน
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก
สำนักส่งเสิรมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส
สำนักส่งเสริม และพิทักษ์เยาวชน
เว็บไซต์กองกลาง
กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ระบบภายในสำนักงาน
GES Survey
เข้าสู่อีเมลล์ สท.
ระบบศูนย์ปฏิบัติการ สท.
ระบบอินทราเน็ต สท.
ระบบ E-Office
ระบบ E-meeting
คำรับรองการปฏิบัติราชการ สท.
การจัดการความรู้ สท.11
การจัดการความรู้ สท.
ความเสมอภาคหญิงชาย
ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด (กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สท.)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สท.
ผลงานวิจัย สท.
สท.นิวส์
คณะกรรมแห่งชาติ
มูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา
CSR
 
สท. พม. จัดงานแถลงข่าวโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคาเย์ รุ่นที่ 41 ประจำปี 2557 [ 28 - Oct - 14 ]
คณะเยาวชนไทยโครงการเรือเอเชียอาคาเนย์เข้าเยี่ยมคาราวะและรับโอวาท รมว.พม. [ 28 - Oct - 14 ]
โครงการบูรณาการงานและการวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ พม. [ 26 - Oct - 14 ]
อ่านทั้งหมด >>
 
  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ [ 21 - Nov - 14 ]
     
  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการมิตรภาพเยาวชนอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 10 [ 17 - Nov - 14 ]
     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการมิตรภาพเยาวชนอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 10 [ 10 - Nov - 14 ]
     
  สท. ประกาสรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนไทย เพื่อสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสิทธิ์เด็กแห่ [ 02 - Nov - 14 ]
     
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการมิตรภาพเยาวชนอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 10 [ 27 - Oct - 14 ]
     
 
  อ่านทั้งหมด >>  
 
 
  อ่านทั้งหมด >>  
 
 
  การประสานความเข้าใจต่อการดำเนินงานการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่ [ 26 - Oct - 14 ]
     
  ประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการงานศพตามประเพณี [ 17 - Oct - 14 ]
     
  สิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ [ 23 - Jul - 13 ]
     
  ประกาศ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอื่นที่ให้การสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) [ 17 - Jul - 09 ]
     
  ประกาศ ข้อกำหนด ผอ.สท. ว่าด้วยคุณสมบัติผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกันและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล [ 17 - Jul - 09 ]
     
 
  อ่านทั้งหมด >>  
 
  ผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของ สท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 05 - Nov - 14 ]
     
  หนังสือเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ ประจำปี 2557 [ 13 - Oct - 14 ]
     
  สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2556 [ 19 - May - 14 ]
     
  รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนประจำปี 2555 [ 19 - May - 14 ]
     
 
  อ่านทั้งหมด >>  


 
  เผยแพร่การอบรม หลักสูตร "สิทธิมนุษยชนสำรักบเจ้าหน้าที่ของรัฐ (สิทธิมนุษยชนระดับพื้นฐาน)" [ 18 - Nov - 14 ]
     
  แผ่นพับ สท. (อังกฤษ) [ 16 - Nov - 14 ]
     
  แผ่นพับ สท. (ไทย) [ 05 - Nov - 14 ]
     
  ระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรี [ 13 - Oct - 14 ]
     
  ผอ.สท. ประกาศนโยบายการพัฒนาองค์กรของ สท. ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 01 - Oct - 14 ]
     
 
  อ่านทั้งหมด >>  
 
 
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างในโครงการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 20 - Nov - 14 ]
     
  ตารางแสดงราคากลางโครงการพิมพ์หนังสือรางวัลประชาบดีเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นและสูจิบัตร จำนวน 2 รายการ [ 20 - Nov - 14 ]
     
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในดารจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและเยาวชนในประเทศไทย ปี 2558 [ 19 - Nov - 14 ]
     
  ตารางแสดงราคากลางโครงการจ้างจัดงาน "25 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก : ต่อสังคมที่เป็นมิตรต่อเด็ก" [ 19 - Nov - 14 ]
     
 
  อ่านทั้งหมด >>  
     

 ข้อควรระวัง :
      โปรดใช้ข้อความที่สุภาพ และไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย หากข้อความที่ท่านเขียนไว้ ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เสียหายไม่เหมาะสม ทาง สท. มีความจำเป็นต้องลบ ข้อความนั้นทิ้ง
       อนึ่งหากการกระทำใดเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ กระทำความผิดเกี่ยวกับ  คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ท่านอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

 

 
  วันเกิดเลย วันขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ รับเบี้ยได้หรือไม่ โดย อัตถโกศล โกวิท 19 Nov 2014
  เงินผู้สูงอายุสำหรับคนอยู่ต่างประเทศ โดย นฤศรา แก้ว*** 17 Nov 2014
  ข้อมูลผู้สูงอายุที่อยู่ในครัวเรือนยากจน โดย กาญจนา ขัดชุ่มแสง 12 Nov 2014
  แบบหนังสือรับรองผู้สูงอายุยากจนและไม่ได้รับการสำรวจข้อมูล(จปฐ) โดย จิราพร ชุ่มแจ่ม 7 Nov 2014
  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดย ปิติ 3 Nov 2014
  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดย ดุษฎี แทนชัยภูมิ 3 Nov 2014
  โครงการ Working Holiday Visa โดย หนูดี 3 Nov 2014
 
  อ่านทั้งหมด >>  
 
หน่วยงานภายใน พม.
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
การเคหะแห่งชาติ สำนักงานธนานุเคราะห์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิก ความเสมอภาคชายหญิง    
ข้อมูลสำคัญของ สท.
แบบสำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย พม. ในระดับตำบล
เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย สท.
Work and Holiday
ระบบฐานข้อมูลหอพัก
การถอนข้อสงวนข้อ 7 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
แนวทางการดำเนินงานระหว่าง พมจ. และ สท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ศูนย์คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
หน่วยงานภายนอก พม.
ลิงค์ไปยังสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
โครงการแฟนต้ายุวทูตแห่งประเทศไทย
เข้าสู่ระบบห้องสมุดอิเล็กทอรนิกส์วุฒิสภา
เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน
ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)
หน่วยงานภายนอก พม.
พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
13 ฟอนต์ไทย
ลิ๊งเข้าสู่ฐานข้อมูลกฎหมาย
  ครั้งที่เข้าชม คนที่เข้าชม
กำลังใช้งาน - 1
ผู้ชมวันนี้ 32 25
ผู้ชมเดือนนี้ 19,833 6,731
ผู้ชมปีนี้ 400,382 79,694
ผู้ชมปี 2556 1,023,406 173,838
ผู้ชมปี 2555 1,118,550 198,541
ผู้ชมทั้งหมด 2,542,338 452,073
 
© 2003 Office of Promotion and Protection of Children, Youth, the Elderly and Vulnerable Groups
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2255 5850-7,0 2253 9116-7(อัตโนมัติ) หมายเลขโทรสาร 0 2651 6483
E-mail : central@opp.go.th