http://behcooler.com/

Office of Promotion and Protection of Children, Youth, the Elderly and Vulnerable Groups
 
 
วิสัยทัศน์ สท. : มุ่งสู่สังคมคุณภาพของเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน
 
 
 
หน่วยงานภายในสำนักงาน
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก
สำนักส่งเสิรมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส
สำนักส่งเสริม และพิทักษ์เยาวชน
เว็บไซต์กองกลาง
กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ระบบภายในสำนักงาน
GES Survey
เข้าสู่อีเมลล์ สท.
ระบบศูนย์ปฏิบัติการ สท.
ระบบอินทราเน็ต สท.
ระบบ E-Office
ระบบ E-meeting
คำรับรองการปฏิบัติราชการ สท.
การจัดการความรู้ สท.11
การจัดการความรู้ สท.
ความเสมอภาคหญิงชาย
ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด (กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สท.)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สท.
ผลงานวิจัย สท.
สท.นิวส์
คณะกรรมแห่งชาติ
มูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา
CSR
 
โครงการบูรณาการงานและการวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ พม. [ 13 - Oct - 14 ]
ผอ.สท. ร่วมงานรวมพลังไตรภาคี เพื่ออนาคตเด็กและเยาวชน [ 13 - Oct - 14 ]
สท. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ทิศทางการส่งเสริมเครือข่ายกิจการเพื่อสังคมร่วมพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาสเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน [ 07 - Oct - 14 ]
อ่านทั้งหมด >>
 
  ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนแก่องค์กรพัฒนาเอกชน [ 21 - Oct - 14 ]
     
  ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนแก่องค์กรพัฒนาเอกชน [ 21 - Oct - 14 ]
     
  สท. ประกาสรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนไทย เพื่อสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสิทธิ์เด็กแห่ [ 14 - Oct - 14 ]
     
  ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาเด็กและเยาวชนรอบสอง ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 14 - Oct - 14 ]
     
  ประกาศ เรื่องผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาเด็กและเยาวชน รอบแรก ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 02 - Oct - 14 ]
     
 
  อ่านทั้งหมด >>  
 
 
  อ่านทั้งหมด >>  
 
 
  ประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการงานศพตามประเพณี [ 17 - Oct - 14 ]
     
  สิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ [ 23 - Jul - 13 ]
     
  ประกาศ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอื่นที่ให้การสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) [ 17 - Jul - 09 ]
     
  ประกาศ ข้อกำหนด ผอ.สท. ว่าด้วยคุณสมบัติผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกันและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล [ 17 - Jul - 09 ]
     
  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 09 - Mar - 09 ]
     
 
  อ่านทั้งหมด >>  
 
  หนังสือเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ ประจำปี 2557 [ 13 - Oct - 14 ]
     
  สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2556 [ 19 - May - 14 ]
     
  รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนประจำปี 2555 [ 19 - May - 14 ]
     
  คู่มือกระบวนการสร้างคุณค่าในตนเองสำหรับเยาวชน [ 19 - May - 14 ]
     
 
  อ่านทั้งหมด >>  


 
  ระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรี [ 13 - Oct - 14 ]
     
  ผอ.สท. ประกาศนโยบายการพัฒนาองค์กรของ สท. ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 01 - Oct - 14 ]
     
  แนวทางการดำเนินงาน / แผนปฎิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2558 ของ พมจ. [ 23 - Sep - 14 ]
     
  ร่างที่ 2 รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน [ 05 - Sep - 14 ]
     
  ร่างพระราชบัญญัติ [ 25 - Aug - 14 ]
     
 
  อ่านทั้งหมด >>  
 
 
  ประกาศราคากลางเช่าพื้นที่สำหรับเป็นสถานที่ทำการของ สทอ. และกพข. [ 24 - Oct - 14 ]
     
  ประกาศราคากลางเช่าบริการในการเช่าพื้นที่สำหรับเป็นสถานที่ทำการของสทอ. และกพข. [ 24 - Oct - 14 ]
     
  ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาวิจัยโครงการการศึกษาเพิ่งประสิทธิภาพกองทุนผู้สูงอายุ [ 24 - Oct - 14 ]
     
  ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของ สท. [ 22 - Oct - 14 ]
     
 
  อ่านทั้งหมด >>  
     

 ข้อควรระวัง :
      โปรดใช้ข้อความที่สุภาพ และไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย หากข้อความที่ท่านเขียนไว้ ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เสียหายไม่เหมาะสม ทาง สท. มีความจำเป็นต้องลบ ข้อความนั้นทิ้ง
       อนึ่งหากการกระทำใดเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ กระทำความผิดเกี่ยวกับ  คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ท่านอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

 

 
  เบี้ยยีงชีพคนชรา ยังไม่ได้ เขตหนองแขม กทม. โดย ฐาน นิยม 24 Oct 2014
  เงินยังชีพผู้สูงอายุเข้กช้า โดย วงศกร ผ่องมณี 23 Oct 2014
  เงินยังชีพผู้สูงอายุเข้กช้า โดย วงศกร ผ่องมณี 23 Oct 2014
  การขอรับเงินอุดหนุดสนับสนุนโครงการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดย นายณภัทร ขึ้นทรพย์ 21 Oct 2014
  คสช สั่งงดเงินผู้สูงอายุแล้ว เท็จจริงยังไงรบกวนชี้แจงด้วยครับ โดย suriya 16 Oct 2014
  ยังไม่ได้รับเบี้ยยังชีพของเดือนต.ค.57 เดือนเดียวกันนี้ในปีที่แล้วก็ไม่ได้รับ โดย สุกัญญา วิบูลย์ชนม์ 16 Oct 2014
  สอบถามการเรียกโควต้าสำรอง work and holiday AUS 2014 โดย nnn 15 Oct 2014
 
  อ่านทั้งหมด >>  
 
หน่วยงานภายใน พม.
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
การเคหะแห่งชาติ สำนักงานธนานุเคราะห์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิก ความเสมอภาคชายหญิง    
ข้อมูลสำคัญของ สท.
แบบสำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย พม. ในระดับตำบล
เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย สท.
Work and Holiday
ระบบฐานข้อมูลหอพัก
การถอนข้อสงวนข้อ 7 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
แนวทางการดำเนินงานระหว่าง พมจ. และ สท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ศูนย์คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
หน่วยงานภายนอก พม.
ลิงค์ไปยังสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
โครงการแฟนต้ายุวทูตแห่งประเทศไทย
เข้าสู่ระบบห้องสมุดอิเล็กทอรนิกส์วุฒิสภา
เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน
ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)
หน่วยงานภายนอก พม.
พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
13 ฟอนต์ไทย
ลิ๊งเข้าสู่ฐานข้อมูลกฎหมาย
  ครั้งที่เข้าชม คนที่เข้าชม
กำลังใช้งาน - 5
ผู้ชมวันนี้ 77 39
ผู้ชมเดือนนี้ 20,950 5,423
ผู้ชมปีนี้ 371,646 73,103
ผู้ชมปี 2556 1,023,406 173,838
ผู้ชมปี 2555 1,118,550 198,541
ผู้ชมทั้งหมด 2,513,602 445,482
 
© 2003 Office of Promotion and Protection of Children, Youth, the Elderly and Vulnerable Groups
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2255 5850-7,0 2253 9116-7(อัตโนมัติ) หมายเลขโทรสาร 0 2651 6483
E-mail : central@opp.go.th