http://behcooler.com/

Office of Promotion and Protection of Children, Youth, the Elderly and Vulnerable Groups
 
 
วิสัยทัศน์ สท. : มุ่งสู่สังคมคุณภาพของเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน
 
 
  Office of Promotion and Protection of Children, Youth, the Elderly and Vulnerable Groups
หน่วยงานภายในสำนักงาน
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก
สำนักส่งเสิรมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส
สำนักส่งเสริม และพิทักษ์เยาวชน
เว็บไซต์กองกลาง
กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ระบบภายในสำนักงาน
GES Survey
เข้าสู่อีเมลล์ สท.
ระบบศูนย์ปฏิบัติการ สท.
ระบบอินทราเน็ต สท.
ระบบ E-Office
ระบบ E-meeting
คำรับรองการปฏิบัติราชการ สท.
การจัดการความรู้ สท.11
การจัดการความรู้ สท.
ความเสมอภาคหญิงชาย
ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด (กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สท.)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สท.
ผลงานวิจัย สท.
สท.นิวส์
คณะกรรมแห่งชาติ
มูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา
CSR
 
สท. จัดการสัมมนาหอพักที่ไม่จดทะเบียนและจดทะเบียนหอพัก [ 17 - Dec - 14 ]
โครงการบูรณาการงานและการวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ พม. [ 26 - Oct - 14 ]
ผอ.สท. ร่วมงานรวมพลังไตรภาคี เพื่ออนาคตเด็กและเยาวชน [ 13 - Oct - 14 ]
อ่านทั้งหมด >>
 
  แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างพลังเยาวชนไทย สร้างพลังชาติ [ 16 - Dec - 14 ]
     
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็รพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี [ 15 - Dec - 14 ]
     
  ประกาศ ผลการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา "ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2557 [ 11 - Dec - 14 ]
     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ [ 11 - Dec - 14 ]
     
  ประกาศรับสมัครเด็กเข้าร่วมโครงการงานชุมชนเด็กแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 27 ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น [ 11 - Dec - 14 ]
     
 
  อ่านทั้งหมด >>  
 
 
  อ่านทั้งหมด >>  
 
 
  การประสานความเข้าใจต่อการดำเนินงานการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่ [ 26 - Oct - 14 ]
     
  ประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการงานศพตามประเพณี [ 17 - Oct - 14 ]
     
  สิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ [ 23 - Jul - 13 ]
     
  ประกาศ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอื่นที่ให้การสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) [ 17 - Jul - 09 ]
     
  ประกาศ ข้อกำหนด ผอ.สท. ว่าด้วยคุณสมบัติผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกันและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล [ 17 - Jul - 09 ]
     
 
  อ่านทั้งหมด >>  
 
  ผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของ สท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 05 - Nov - 14 ]
     
  หนังสือเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ ประจำปี 2557 [ 13 - Oct - 14 ]
     
  สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2556 [ 19 - May - 14 ]
     
  รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนประจำปี 2555 [ 19 - May - 14 ]
     
 
  อ่านทั้งหมด >>  


 
  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 15 - Dec - 14 ]
     
  เผยแพร่การอบรม หลักสูตร "สิทธิมนุษยชนสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (สิทธิมนุษยชนระดับพื้นฐาน)" [ 18 - Nov - 14 ]
     
  แผ่นพับ สท. (อังกฤษ) [ 16 - Nov - 14 ]
     
  แผ่นพับ สท. (ไทย) [ 05 - Nov - 14 ]
     
  ระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรี [ 13 - Oct - 14 ]
     
 
  อ่านทั้งหมด >>  
 
 
  ประกาศราคากลาง พิมพ์คู่มือดำเนินงานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาสในชุมชน และคู่มือการจัดเก็บข้อมูลผู้ด้อยโอกาส และก [ 19 - Dec - 14 ]
     
  ประกาศราคากลางจ้างติดตามและประเมินผลหลักสูตรครูแกนนำการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรงและเอกสารประกอบการฝึกอบรม [ 17 - Dec - 14 ]
     
  ประกาศ ราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาพัฒนารูปแบบการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาเด็กประถมวัยระดับจังหวัด [ 17 - Dec - 14 ]
     
  ประกาศราคากลางจ้างจัดทำนิทรรศการและวิดีทัศน์งานพิธีประทานรางวัลประชาบดีและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากฯ [ 09 - Dec - 14 ]
     
 
  อ่านทั้งหมด >>  
     

 ข้อควรระวัง :
      โปรดใช้ข้อความที่สุภาพ และไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย หากข้อความที่ท่านเขียนไว้ ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เสียหายไม่เหมาะสม ทาง สท. มีความจำเป็นต้องลบ ข้อความนั้นทิ้ง
       อนึ่งหากการกระทำใดเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ กระทำความผิดเกี่ยวกับ  คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ท่านอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

 

 
  การชี้แจงแนวทางการจัดการศพผู้สูงอายุ โดย นายธีรพนธ์ วงศ์สิทธิ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ สนง.พมจ.แพร่ 18 Dec 2014
  เบี้ยยังชพคนชราที่เทศบาลบางเลนไม่ได้มา 3 เดือนแล้ว โดย วีรภาพ 17 Dec 2014
  ทหารผ่านศึกกับสิทธิรับเบี้ยพิการ โดย อบต.แม่งอน อ.ฝาง 10 Dec 2014
  ขอทราบการเปิดรับสมัครเยาวชนเข้าโครงการฯ เมืองฟูกุโอกะ โดย พรทิพย์ 10 Dec 2014
  การรับเงินคนแก่ โดย กฤษฎา คงสมพจน์ 5 Dec 2014
  การกดโควต้า work and holiday รบกวนตอบข้อสงสัยค่ะ โดย ณัฐ 3 Dec 2014
  วันเกิดเลย วันขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ รับเบี้ยได้หรือไม่ โดย อัตถโกศล โกวิท 19 Nov 2014
 
  อ่านทั้งหมด >>  
 
หน่วยงานภายใน พม.
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
การเคหะแห่งชาติ สำนักงานธนานุเคราะห์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิก ความเสมอภาคชายหญิง    
ข้อมูลสำคัญของ สท.
แบบสำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย พม. ในระดับตำบล
เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย สท.
Work and Holiday
ระบบฐานข้อมูลหอพัก
การถอนข้อสงวนข้อ 7 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
แนวทางการดำเนินงานระหว่าง พมจ. และ สท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ศูนย์คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
หน่วยงานภายนอก พม.
ลิงค์ไปยังสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
โครงการแฟนต้ายุวทูตแห่งประเทศไทย
เข้าสู่ระบบห้องสมุดอิเล็กทอรนิกส์วุฒิสภา
เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน
ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)
หน่วยงานภายนอก พม.
พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
13 ฟอนต์ไทย
ลิ๊งเข้าสู่ฐานข้อมูลกฎหมาย
  ครั้งที่เข้าชม คนที่เข้าชม
กำลังใช้งาน - 7
ผู้ชมวันนี้ 214 97
ผู้ชมเดือนนี้ 14,937 4,856
ผู้ชมปีนี้ 418,201 84,620
ผู้ชมปี 2556 1,023,406 173,838
ผู้ชมปี 2555 1,118,550 198,541
ผู้ชมทั้งหมด 2,560,157 456,999
 
© 2003 Office of Promotion and Protection of Children, Youth, the Elderly and Vulnerable Groups
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2255 5850-7,0 2253 9116-7(อัตโนมัติ) หมายเลขโทรสาร 0 2651 6483
E-mail : central@opp.go.th