http://behcooler.com/

Office of Promotion and Protection of Children, Youth, the Elderly and Vulnerable Groups
 
 
วิสัยทัศน์ สท. : มุ่งสู่สังคมคุณภาพของเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน
 
 
 
หน่วยงานภายในสำนักงาน
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก
สำนักส่งเสิรมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส
สำนักส่งเสริม และพิทักษ์เยาวชน
เว็บไซต์กองกลาง
กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ระบบภายในสำนักงาน
GES Survey
เข้าสู่อีเมลล์ สท.
เข้าสู่อีเมลล์ สท.
ระบบศูนย์ปฏิบัติการ สท.
ระบบอินทราเน็ต สท.
ระบบ E-Office
ระบบ E-meeting
คำรับรองการปฏิบัติราชการ สท.
การจัดการความรู้ สท.
ความเสมอภาคหญิงชาย
ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด (กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สท.)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สท.
ผลงานวิจัย สท.
สท.นิวส์
คณะกรรมแห่งชาติ
มูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา
CSR
 
โครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่นประจำปี 2557 ในสาขาการพัฒนาเยาวชน และ สาขาการศึกษาด้านการฝึกอาชีพ [ 08 - Aug - 14 ]
สท. พม. จัดการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่1/2557 [ 08 - Aug - 14 ]
ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพภูมิปัญญาเพือพัฒนาสังคม [ 07 - Aug - 14 ]
อ่านทั้งหมด >>
 
  โครงการลมหายใจไร้มลทิน เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 5 ประเภท ปิดรับสมัคร 1 ธ.ค. 2557 [ 18 - Aug - 14 ]
     
  ประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับทุนฝึกอบรมหลักสูตร "นักพัฒนาเด็กและเยาวชน" ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 18 - Aug - 14 ]
     
  สท. จัดอบรม “ผู้นำเยาวชนเพื่อการพัฒนาเยาวชนและสังคมสมานฉันท์อย่างยั่งยืน” [ 04 - Aug - 14 ]
     
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2557 [ 01 - Aug - 14 ]
     
  ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557 [ 29 - Jul - 14 ]
     
 
  อ่านทั้งหมด >>  
 
 
  อ่านทั้งหมด >>  
 
 
  สิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ [ 23 - Jul - 13 ]
     
  ประกาศ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอื่นที่ให้การสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) [ 17 - Jul - 09 ]
     
  ประกาศ ข้อกำหนด ผอ.สท. ว่าด้วยคุณสมบัติผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกันและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล [ 17 - Jul - 09 ]
     
  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 09 - Mar - 09 ]
     
  การจัดระเบียบหอพัก [ 13 - Jan - 08 ]
     
 
  อ่านทั้งหมด >>  
 
  สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2556 [ 19 - May - 14 ]
     
  รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนประจำปี 2555 [ 19 - May - 14 ]
     
  คู่มือกระบวนการสร้างคุณค่าในตนเองสำหรับเยาวชน [ 19 - May - 14 ]
     
  แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 08 - May - 14 ]
     
 
  อ่านทั้งหมด >>  


 
  งานประชุมวิชาการประจำปี 2557สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) “ [ 04 - Aug - 14 ]
     
  สรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ หมวดวิชาวินัยและจรรยาบรรณด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 22 - Jul - 14 ]
     
  ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามช่วงวัย [ 26 - Jun - 14 ]
     
  ยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านเด็กตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน [ 26 - Jun - 14 ]
     
  การนำมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติไปสู้การปฏิบัติ [ 26 - Jun - 14 ]
     
 
  อ่านทั้งหมด >>  
 
 
  ประกาศราคากลางจ้างจัดทำวิดีทัศน์ เรื่องนโยบายและยุทธ์ศาสตร์ด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน [ 13 - Aug - 14 ]
     
  ประกาศสอบราคาจ้างทำวิดีทัศน์ เรื่องนโยบายและยุทธ์ศาสตร์ด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน [ 13 - Aug - 14 ]
     
  ประกาศราคากลางจ้างทำของที่ระลึกสำหรับใช้ในโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557 [ 07 - Aug - 14 ]
     
  ประกาศสอบราคาจ้างทำของที่ระลึกสำหรับใช้ในโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557 [ 07 - Aug - 14 ]
     
 
  อ่านทั้งหมด >>  
     

 ข้อควรระวัง :
      โปรดใช้ข้อความที่สุภาพ และไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย หากข้อความที่ท่านเขียนไว้ ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เสียหายไม่เหมาะสม ทาง สท. มีความจำเป็นต้องลบ ข้อความนั้นทิ้ง
       อนึ่งหากการกระทำใดเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ กระทำความผิดเกี่ยวกับ  คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ท่านอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

 

 
  สอบถามเรื่องการใช้ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อตรวจศักภาพเด็ก โดย พ่อลุกหนึ่ง 10 Aug 2014
  ภรรยาได้รับเงินสงเคราะห์ทหารผ่านศึกรายเดือนของสามี สามารถรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือไม่ โดย นายณรงค์ พงษ์ธานี 5 Aug 2014
  ถ้าใบรับรอง สท หายสามารถขอใหม่ได้หรือไม่ โดย kan 1 Aug 2014
  ใบรับรองจากสท รับได้ถึงวันไหนคะ โดย emmy 28 Jul 2014
  ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2557 โดย รัฐศาสตร์ วรสิริบัญญัติ 26 Jul 2014
  ผลการคัดเลือก นักเรียน / โรงเรียนคุณธรรม- จริยธรรม โดย เกียรติชัย ทรายหมอ 25 Jul 2014
  การประกาศลำดับWAH WHS ใช้ระบบ Random หรอคะ? โดย Debara 24 Jul 2014
 
  อ่านทั้งหมด >>  
 
หน่วยงานภายใน พม.
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
การเคหะแห่งชาติ สำนักงานธนานุเคราะห์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิก ความเสมอภาคชายหญิง    
ข้อมูลสำคัญของ สท.
แบบสำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย พม. ในระดับตำบล
เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย สท.
Work and Holiday
ระบบฐานข้อมูลหอพัก
การถอนข้อสงวนข้อ 7 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
แนวทางการดำเนินงานระหว่าง พมจ. และ สท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ศูนย์คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
หน่วยงานภายนอก พม.
ลิงค์ไปยังสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
โครงการแฟนต้ายุวทูตแห่งประเทศไทย
เข้าสู่ระบบห้องสมุดอิเล็กทอรนิกส์วุฒิสภา
เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน
ร่างรายงาน UPR
เว็บไซต์ ETDA
ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)
หน่วยงานภายนอก พม.
พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
13 ฟอนต์ไทย
ลิ๊งเข้าสู่ฐานข้อมูลกฎหมาย
  ครั้งที่เข้าชม คนที่เข้าชม
กำลังใช้งาน - 4
ผู้ชมวันนี้ 518 224
ผู้ชมเดือนนี้ 16,360 4,071
ผู้ชมปีนี้ 317,248 61,978
ผู้ชมปี 2556 1,023,406 173,838
ผู้ชมปี 2555 1,118,550 198,541
ผู้ชมทั้งหมด 2,459,204 434,357
 
© 2003 Office of Promotion and Protection of Children, Youth, the Elderly and Vulnerable Groups
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2255 5850-7,0 2253 9116-7(อัตโนมัติ) หมายเลขโทรสาร 0 2651 6483
E-mail : central@opp.go.th