http://behcooler.com/

Office of Promotion and Protection of Children, Youth, the Elderly and Vulnerable Groups
 
 
 
 
  Office of Promotion and Protection of Children, Youth, the Elderly and Vulnerable Groups
หน่วยงานภายในสำนักงาน
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก
สำนักส่งเสิรมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส
สำนักส่งเสริม และพิทักษ์เยาวชน
เว็บไซต์กองกลาง
กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ระบบภายในสำนักงาน
GES Survey
เข้าสู่อีเมลล์ สท.
ระบบศูนย์ปฏิบัติการ สท.
ระบบอินทราเน็ต สท.
ระบบ E-Office
ระบบ E-meeting
คำรับรองการปฏิบัติราชการ สท.
การจัดการความรู้ สท.11
การจัดการความรู้ สท.
ความเสมอภาคหญิงชาย
ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด (กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สท.)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สท.
ผลงานวิจัย สท.
สท.นิวส์
คณะกรรมแห่งชาติ
มูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา
CSR
 
สท.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2556 [ 17 - Sep - 14 ]
Hacked By Cold-Shadow / TurkHackTeam.Org/Net [ 14 - Sep - 14 ]
สท. พม. จัดอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อการพัฒนาเยาวชนและสังคมสมานฉันท์อย่างยั่งยืน [ 11 - Sep - 14 ]
อ่านทั้งหมด >>
 
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2558 [ 25 - Feb - 15 ]
     
  การยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่าโครงการ Work and Holiday Visas ไทย-ออสเตรเลีย และ Working Holiday Scheme ไทย-นิวซีแลนด์ ประจำปี 2557 รอบ 2 [ 19 - Feb - 15 ]
     
  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุน การสงเคราะห์ค่าจัดการศพตามประเพณี พ.ศ. 2557 [ 13 - Feb - 15 ]
     
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการงานชุมนุมเด็กแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 27 ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น [ 09 - Feb - 15 ]
     
  ประกาศรับสมัครการสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็ก และเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ ประจำปี 2558
 
  อ่านทั้งหมด >>  
 
 
  อ่านทั้งหมด >>  
 
 
  การประสานความเข้าใจต่อการดำเนินงานการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่ [ 26 - Oct - 14 ]
     
  ประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการงานศพตามประเพณี [ 17 - Oct - 14 ]
     
  สิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ [ 23 - Jul - 13 ]
     
  ประกาศ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอื่นที่ให้การสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) [ 17 - Jul - 09 ]
     
  ประกาศ ข้อกำหนด ผอ.สท. ว่าด้วยคุณสมบัติผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกันและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล [ 17 - Jul - 09 ]
     
 
  อ่านทั้งหมด >>  
 
  รายงานประจำปี 2557 [ 26 - Jan - 15 ]
     
  รายงานผลสำเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 21 - Dec - 14 ]
     
  ผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของ สท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 05 - Nov - 14 ]
     
  หนังสือเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ ประจำปี 2557 [ 13 - Oct - 14 ]
     
 
  อ่านทั้งหมด >>  


 
  ประกาศเรื่องข้าราชดีเด่นและพนักงานราชการดีเด่นของ สท. ประจำปี 2557 [ 13 - Feb - 15 ]
     
  ประกาศเรื่องข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557 [ 13 - Feb - 15 ]
     
  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 15 - Dec - 14 ]
     
  เผยแพร่การอบรม หลักสูตร "สิทธิมนุษยชนสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (สิทธิมนุษยชนระดับพื้นฐาน)" [ 18 - Nov - 14 ]
     
  แผ่นพับ สท. (อังกฤษ) [ 16 - Nov - 14 ]
     
 
  อ่านทั้งหมด >>  
 
 
  ประกาศราคากลางจ้างดำเนินการศึกษาการจัดทำแนวทางการร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก [ 18 - Feb - 15 ]
     
  ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาการศึกษาและพัฒนาแนวทางการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิคนไร้ที่พึ่ง [ 18 - Feb - 15 ]
     
  ประกาศราคากลางจ้างการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนพิจารณาเพื่อสังคมเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาสในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่น [ 04 - Feb - 15 ]
     
  ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุสู่ประชาคมอาเซียนภายใต้หัวเรื่อง "ASEAN+3: Are We Ready for Our Ageing Society?" [ 04 - Feb - 15 ]
     
 
  อ่านทั้งหมด >>  
     

 ข้อควรระวัง :
      โปรดใช้ข้อความที่สุภาพ และไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย หากข้อความที่ท่านเขียนไว้ ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เสียหายไม่เหมาะสม ทาง สท. มีความจำเป็นต้องลบ ข้อความนั้นทิ้ง
       อนึ่งหากการกระทำใดเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ กระทำความผิดเกี่ยวกับ  คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ท่านอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

 

 
  ไปwork&holiday โดย Name 26 Feb 2015
  เงิน***้กองทุนผู้สูงอายุใช้ระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณาถึง 5เดือนใช่ไหมครับ โดย นายจรวย แสนสุข 24 Feb 2015
  ใช้คะแนนภาษาอังกฤษที่มีตารางเปรียบเทียบคะแนนielts และtoelfในการขอวิซ่า work and holiday ได้ไหมค่ะ โดย ผ่องพรรณ ขุนหวัง 4 Feb 2015
  สำเนาบ้านอยู่ ลป.จะขอขึ้นทะเบียนคนพิการท จ.นนทบุรี ได้หรือไม่ โดย สังวาลย์ 4 Feb 2015
  ประกาศกลุ่มการแสดงโมร๊อกโก โดย คุณสมรัฐ 2 Feb 2015
  เงินค่าทำศพผู้สูงอายุ โดย นางอุไร สานหล้า 21 Jan 2015
  เรื่องเงินทำศพผู้สูงอายุ โดย สุวรรณี ไกรนาค 20 Jan 2015
 
  อ่านทั้งหมด >>  
 
หน่วยงานภายใน พม.
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
การเคหะแห่งชาติ สำนักงานธนานุเคราะห์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิก ความเสมอภาคชายหญิง    
ข้อมูลสำคัญของ สท.
การถอนข้อสงวนข้อ 7 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
แบบสำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย พม. ในระดับตำบล
เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย สท.
Work and Holiday
ระบบฐานข้อมูลหอพัก
แนวทางการดำเนินงานระหว่าง พมจ. และ สท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ศูนย์คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
หน่วยงานภายนอก พม.
ลิงค์ไปยังสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
โครงการแฟนต้ายุวทูตแห่งประเทศไทย
เข้าสู่ระบบห้องสมุดอิเล็กทอรนิกส์วุฒิสภา
เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน
ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)
หน่วยงานภายนอก พม.
พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
13 ฟอนต์ไทย
Sunandha
ลิ๊งเข้าสู่ฐานข้อมูลกฎหมาย
  ครั้งที่เข้าชม คนที่เข้าชม
กำลังใช้งาน - 2
ผู้ชมวันนี้ 20 18
ผู้ชมเดือนนี้ 570 376
ผู้ชมปีนี้ 705,807 152,332
ผู้ชมปี 2556 1,023,406 173,838
ผู้ชมปี 2555 1,118,550 198,541
ผู้ชมทั้งหมด 2,148,015 373,883
 
© 2003 Office of Promotion and Protection of Children, Youth, the Elderly and Vulnerable Groups
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2255 5850-7,0 2253 9116-7(อัตโนมัติ) หมายเลขโทรสาร 0 2651 6483
E-mail : central@opp.go.th