วิสัยทัศน์ สท. : มุ่งสู่สังคมคุณภาพของเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน
 
 
 
หน่วยงานภายในสำนักงาน
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก
สำนักส่งเสิรมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส
สำนักส่งเสริม และพิทักษ์เยาวชน
เว็บไซต์กองกลาง
กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ระบบภายในสำนักงาน
GES Survey
เข้าสู่อีเมลล์ สท.
ระบบศูนย์ปฏิบัติการ สท.
ระบบอินทราเน็ต สท.
ระบบ E-Office
ระบบ E-meeting
คำรับรองการปฏิบัติราชการ สท.
การจัดการความรู้ สท.
ความเสมอภาคหญิงชาย
ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด (กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สท.)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สท.
ผลงานวิจัย สท.
สท.นิวส์
คณะกรรมแห่งชาติ
มูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา
CSR
 
สท. จัดการอบรมเสริมพลังแกนนำเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตรการบริหารจัดการค่ายกลางวัน [ 07 - Apr - 14 ]
สท. จัด อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "เยาวชนสร้างสรรค์รู้เท่าทันเรื่องเพศ" [ 02 - Apr - 14 ]
สท. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส" [ 02 - Apr - 14 ]
อ่านทั้งหมด >>
 
  ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกกข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างญี่ปุ่น - อาเซียนและกลุ่มประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิก [ 08 - Apr - 14 ]
     
  รับสมัครผู้นำอภิปรายทางวิชาการ (Discussion Facilitator) ร่วมโครงการเรือเยาวชนฯ ปี 2557 [ 07 - Apr - 14 ]
     
  ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2557 [ 31 - Mar - 14 ]
     
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างญี่ปุ่น - อาเซียน และกลุ่มประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิก [ 28 - Mar - 14 ]
     
  กรอบหลักเกณฑ์การสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน [ 20 - Mar - 14 ]
     
 
  อ่านทั้งหมด >>  
 
 
  อ่านทั้งหมด >>  
 
 
  สิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ [ 23 - Jul - 13 ]
     
  ประกาศ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอื่นที่ให้การสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) [ 17 - Jul - 09 ]
     
  ประกาศ ข้อกำหนด ผอ.สท. ว่าด้วยคุณสมบัติผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกันและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล [ 17 - Jul - 09 ]
     
  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 09 - Mar - 09 ]
     
  การจัดระเบียบหอพัก [ 13 - Jan - 08 ]
     
 
  อ่านทั้งหมด >>  
 
  ผลการดำเนินงานของ สท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ [ 23 - Mar - 14 ]
     
  รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ 2556 และสรุปผลการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ 2555 - 2556 [ 04 - Mar - 14 ]
     
  สรุปผลการดำเนินงานและผลสำเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 [ 26 - Nov - 13 ]
     
  ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ สท. ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 10 - Oct - 13 ]
     
 
  อ่านทั้งหมด >>  


 
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2557 [ 26 - Nov - 13 ]
     
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ [ 12 - Nov - 13 ]
     
  รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 [ 09 - Oct - 12 ]
     
  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และพิธีสารเลือกรับฯ [ 30 - Mar - 11 ]
     
  พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 [ 15 - Jan - 08 ]
     
 
  อ่านทั้งหมด >>  
 
 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการขยายผลอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ [ 11 - Apr - 14 ]
     
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน [ 11 - Apr - 14 ]
     
  ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างในโครงการพัฒนาเว็บไซต์ของ สท. ตามหลัก Accessibilty ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 04 - Apr - 14 ]
     
  ตารางแสดงวงเงินโครงการจ้างปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงสร้างขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน [ 30 - Mar - 14 ]
     
 
  อ่านทั้งหมด >>  
     

 ข้อควรระวัง :
      โปรดใช้ข้อความที่สุภาพ และไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย หากข้อความที่ท่านเขียนไว้ ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เสียหายไม่เหมาะสม ทาง สท. มีความจำเป็นต้องลบ ข้อความนั้นทิ้ง
       อนึ่งหากการกระทำใดเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ กระทำความผิดเกี่ยวกับ  คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ท่านอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

 

 
  เงินผู้สูงอายุย้อนหลัง โดย วราภรณ์ บัวผัน 15 Apr 2014
  ขอความอนุเคราะห์ช่วยทำแบบสอบถามการเลือกที่พักอาศัยหลังเกษียณสำหรับผู้บริโภคที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไป โดย พรพรหม 14 Apr 2014
  สอบถามเรื่องรายงานตัวปฐมนิเทศน์โครงการแลกเปลี่ยนญี่ปุ่นค่ะ โดย ปาริชาติ 9 Apr 2014
  ผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน โดย chutinan n. 9 Apr 2014
  ตกลงเข้าระบบฐสนข้อมูลได้ยังค่ะ โดย 00 8 Apr 2014
  โครงการแลกเปลี่ยน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดย Pata 8 Apr 2014
  ประผลแลกเปลี่ยนญี่ปุ่นเมื่อไรครั่บผมมๆ ตอนนี้บ่ายสองแล้วน่ะครั่บบ โดย Abas Yaena 8 Apr 2014
 
  อ่านทั้งหมด >>  
 
หน่วยงานภายใน พม.
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
การเคหะแห่งชาติ สำนักงานธนานุเคราะห์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิก ความเสมอภาคชายหญิง    
ข้อมูลสำคัญของ สท.
แบบสำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย พม. ในระดับตำบล
เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย สท.
Work and Holiday
ระบบฐานข้อมูลหอพัก
การถอนข้อสงวนข้อ 7 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
แนวทางการดำเนินงานระหว่าง พมจ. และ สท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ศูนย์คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
หน่วยงานภายนอก พม.
ลิงค์ไปยังสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
โครงการแฟนต้ายุวทูตแห่งประเทศไทย
เข้าสู่ระบบห้องสมุดอิเล็กทอรนิกส์วุฒิสภา
เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน
ร่างรายงาน UPR
เว็บไซต์ Drugswar
ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)
หน่วยงานภายนอก พม.
พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
13 ฟอนต์ไทย
ลิ๊งเข้าสู่ฐานข้อมูลกฎหมาย
  ครั้งที่เข้าชม คนที่เข้าชม
กำลังใช้งาน - 7
ผู้ชมวันนี้ 129 88
ผู้ชมเดือนนี้ 33,963 6,086
ผู้ชมปีนี้ 153,432 25,137
ผู้ชมปี 2556 1,023,406 173,838
ผู้ชมปี 2555 1,118,550 198,541
ผู้ชมทั้งหมด 2,295,388 397,516
 
© 2003 Office of Promotion and Protection of Children, Youth, the Elderly and Vulnerable Groups
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2255 5850-7,0 2253 9116-7(อัตโนมัติ) หมายเลขโทรสาร 0 2651 6483
E-mail : central@opp.go.th