http://behcooler.com/

Office of Promotion and Protection of Children, Youth, the Elderly and Vulnerable Groups
 
 
วิสัยทัศน์ สท. : มุ่งสู่สังคมคุณภาพของเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน
 
 
 
หน่วยงานภายในสำนักงาน
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก
สำนักส่งเสิรมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส
สำนักส่งเสริม และพิทักษ์เยาวชน
เว็บไซต์กองกลาง
กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ระบบภายในสำนักงาน
GES Survey
เข้าสู่อีเมลล์ สท.
เข้าสู่อีเมลล์ สท.
ระบบศูนย์ปฏิบัติการ สท.
ระบบอินทราเน็ต สท.
ระบบ E-Office
ระบบ E-meeting
คำรับรองการปฏิบัติราชการ สท.
การจัดการความรู้ สท.
ความเสมอภาคหญิงชาย
ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด (กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สท.)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สท.
ผลงานวิจัย สท.
สท.นิวส์
คณะกรรมแห่งชาติ
มูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา
CSR
CSR
 
สท.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2556 [ 17 - Sep - 14 ]
โครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2557 สาขาการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม และสาขาการท่องเที่ยวในชุมชน [ 15 - Sep - 14 ]
สท.พม. จัดงานแภลงข่าว วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557 [ 14 - Sep - 14 ]
อ่านทั้งหมด >>
 
  สท. จัดอบรมการใช้งานระบบเว็บไซต์ของ สท. ตามหลัก Web Accessbility [ 21 - Sep - 14 ]
     
  พิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2556 และ 2557 [ 14 - Sep - 14 ]
     
  ประกาศสนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรพัฒนาเอกชนในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 04 - Sep - 14 ]
     
  ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น ประจำปี 2557 [ 03 - Sep - 14 ]
     
  สำนักงาน ก.พ. จัดทำและประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๕๗ และข้าราชการที่ได้รับประกาศเกียรติคุณผู้ถือปฏิ [ 02 - Sep - 14 ]
     
 
  อ่านทั้งหมด >>  
 
 
  อ่านทั้งหมด >>  
 
 
  สิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ [ 23 - Jul - 13 ]
     
  ประกาศ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอื่นที่ให้การสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) [ 17 - Jul - 09 ]
     
  ประกาศ ข้อกำหนด ผอ.สท. ว่าด้วยคุณสมบัติผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกันและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล [ 17 - Jul - 09 ]
     
  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 09 - Mar - 09 ]
     
  การจัดระเบียบหอพัก [ 13 - Jan - 08 ]
     
 
  อ่านทั้งหมด >>  
 
  สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2556 [ 19 - May - 14 ]
     
  รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนประจำปี 2555 [ 19 - May - 14 ]
     
  คู่มือกระบวนการสร้างคุณค่าในตนเองสำหรับเยาวชน [ 19 - May - 14 ]
     
  แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 08 - May - 14 ]
     
 
  อ่านทั้งหมด >>  


 
  ร่างที่ 2 รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน [ 05 - Sep - 14 ]
     
  ร่างพระราชบัญญัติ [ 25 - Aug - 14 ]
     
  งานประชุมวิชาการประจำปี 2557สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) “ [ 04 - Aug - 14 ]
     
  สรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ หมวดวิชาวินัยและจรรยาบรรณด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 22 - Jul - 14 ]
     
  ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามช่วงวัย [ 26 - Jun - 14 ]
     
 
  อ่านทั้งหมด >>  
 
 
  ตารางราคากลางโครงการพิมพ์หนังสือรายงานการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ [ 15 - Sep - 14 ]
     
  ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ [ 15 - Sep - 14 ]
     
  ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ [ 15 - Sep - 14 ]
     
  ตารางราคากลางโครงการเช่าบริการพื้นที่สำหรับเป็นสถานที่ทำการของสำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาสและกองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย [ 15 - Sep - 14 ]
     
 
  อ่านทั้งหมด >>  
     

 ข้อควรระวัง :
      โปรดใช้ข้อความที่สุภาพ และไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย หากข้อความที่ท่านเขียนไว้ ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เสียหายไม่เหมาะสม ทาง สท. มีความจำเป็นต้องลบ ข้อความนั้นทิ้ง
       อนึ่งหากการกระทำใดเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ กระทำความผิดเกี่ยวกับ  คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ท่านอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

 

 
  จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ กรณีเสียชีวิต โดย ณัฐสินี ธนรัฐไชยศรี 12 Sep 2014
  ขอคำชี้แจงเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ โดย สิมา 12 Sep 2014
  สอบถาม โดย นางสาวศิริมาศ พิษจำรูญ 10 Sep 2014
  เบี้ยคนชรา โดย ภธินา วณิชคุปต์ 10 Sep 2014
  ขอแนะนำ facebook ชุมชนผู้สูงอายุ โดย ชุมชนผุ้สูงอายุ 28 Aug 2014
  อยากทราบรายละเอียดของนโยบายผู้สูงอายุ โดย อนัญญา 26 Aug 2014
  อยากทราบรายละเอียดของนโยบายผู้สูงอายุ โดย อนัญญา 26 Aug 2014
 
  อ่านทั้งหมด >>  
 
หน่วยงานภายใน พม.
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
การเคหะแห่งชาติ สำนักงานธนานุเคราะห์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิก ความเสมอภาคชายหญิง    
ข้อมูลสำคัญของ สท.
แบบสำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย พม. ในระดับตำบล
เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย สท.
Work and Holiday
ระบบฐานข้อมูลหอพัก
การถอนข้อสงวนข้อ 7 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
แนวทางการดำเนินงานระหว่าง พมจ. และ สท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ศูนย์คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
หน่วยงานภายนอก พม.
ลิงค์ไปยังสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
โครงการแฟนต้ายุวทูตแห่งประเทศไทย
เข้าสู่ระบบห้องสมุดอิเล็กทอรนิกส์วุฒิสภา
เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน
ร่างรายงาน UPR
เว็บไซต์ ETDA
ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)
หน่วยงานภายนอก พม.
พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
13 ฟอนต์ไทย
ลิ๊งเข้าสู่ฐานข้อมูลกฎหมาย
  ครั้งที่เข้าชม คนที่เข้าชม
กำลังใช้งาน - 6
ผู้ชมวันนี้ 828 239
ผู้ชมเดือนนี้ 21,165 4,812
ผู้ชมปีนี้ 345,834 67,310
ผู้ชมปี 2556 1,023,406 173,838
ผู้ชมปี 2555 1,118,550 198,541
ผู้ชมทั้งหมด 2,487,790 439,689
 
© 2003 Office of Promotion and Protection of Children, Youth, the Elderly and Vulnerable Groups
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2255 5850-7,0 2253 9116-7(อัตโนมัติ) หมายเลขโทรสาร 0 2651 6483
E-mail : central@opp.go.th