http://behcooler.com/

Office of Promotion and Protection of Children, Youth, the Elderly and Vulnerable Groups
 
 
วิสัยทัศน์ สท. : มุ่งสู่สังคมคุณภาพของเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน
 
 
  Office of Promotion and Protection of Children, Youth, the Elderly and Vulnerable Groups
หน่วยงานภายในสำนักงาน
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก
สำนักส่งเสิรมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส
สำนักส่งเสริม และพิทักษ์เยาวชน
เว็บไซต์กองกลาง
กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ระบบภายในสำนักงาน
GES Survey
เข้าสู่อีเมลล์ สท.
ระบบศูนย์ปฏิบัติการ สท.
ระบบอินทราเน็ต สท.
ระบบ E-Office
ระบบ E-meeting
คำรับรองการปฏิบัติราชการ สท.
การจัดการความรู้ สท.11
การจัดการความรู้ สท.
ความเสมอภาคหญิงชาย
ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด (กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สท.)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สท.
ผลงานวิจัย สท.
สท.นิวส์
คณะกรรมแห่งชาติ
มูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา
CSR
 
สท. จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย [ 06 - Jan - 15 ]
สท. จัดการสัมมนาหอพักที่ไม่จดทะเบียนและจดทะเบียนหอพัก [ 17 - Dec - 14 ]
โครงการบูรณาการงานและการวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ พม. [ 26 - Oct - 14 ]
อ่านทั้งหมด >>
 
  ประกาศรับสมัครเด็กเข้าร่วมโครงการงานชุมชนเด็กแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 27 ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น [ 19 - Jan - 15 ]
     
  แบบเสนอประเด็นเพื่อผลักดันเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายการประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 19 - Jan - 15 ]
     
  ประกาศ สท. เรื่อง ผลการประกวดกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2557 [ 14 - Jan - 15 ]
     
  ประกาศรับสมัครการสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็ก และเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ ประจำปี 2558 [ 14 - Jan - 15 ]
     
  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559 ประจำปี 2557 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2556 - กันยาย [ 13 - Jan - 15 ]
     
 
  อ่านทั้งหมด >>  
 
 
  อ่านทั้งหมด >>  
 
 
  การประสานความเข้าใจต่อการดำเนินงานการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่ [ 26 - Oct - 14 ]
     
  ประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการงานศพตามประเพณี [ 17 - Oct - 14 ]
     
  สิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ [ 23 - Jul - 13 ]
     
  ประกาศ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอื่นที่ให้การสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) [ 17 - Jul - 09 ]
     
  ประกาศ ข้อกำหนด ผอ.สท. ว่าด้วยคุณสมบัติผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกันและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล [ 17 - Jul - 09 ]
     
 
  อ่านทั้งหมด >>  
 
  รายงานผลสำเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 21 - Dec - 14 ]
     
  ผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของ สท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 05 - Nov - 14 ]
     
  หนังสือเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ ประจำปี 2557 [ 13 - Oct - 14 ]
     
  สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2556 [ 19 - May - 14 ]
     
 
  อ่านทั้งหมด >>  


 
  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 15 - Dec - 14 ]
     
  เผยแพร่การอบรม หลักสูตร "สิทธิมนุษยชนสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (สิทธิมนุษยชนระดับพื้นฐาน)" [ 18 - Nov - 14 ]
     
  แผ่นพับ สท. (อังกฤษ) [ 16 - Nov - 14 ]
     
  แผ่นพับ สท. (ไทย) [ 05 - Nov - 14 ]
     
  ระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรี [ 13 - Oct - 14 ]
     
 
  อ่านทั้งหมด >>  
 
 
  ประกาศราคากลางจ้างฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กในชุมชน [ 23 - Jan - 15 ]
     
  ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการการศึกษาการเข้าถึงและความพึงพอใจต่อสิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 [ 23 - Jan - 15 ]
     
  ประกาศราคากลางจ้างดำเนินการศึกษาการสร้างแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับท้องถิ่น [ 07 - Jan - 15 ]
     
  ประกาศโครงการจ้างเหมาดำเนินการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเด็กไทยสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ที่มีคุณภาพ [ 07 - Jan - 15 ]
     
 
  อ่านทั้งหมด >>  
     

 ข้อควรระวัง :
      โปรดใช้ข้อความที่สุภาพ และไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย หากข้อความที่ท่านเขียนไว้ ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เสียหายไม่เหมาะสม ทาง สท. มีความจำเป็นต้องลบ ข้อความนั้นทิ้ง
       อนึ่งหากการกระทำใดเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ กระทำความผิดเกี่ยวกับ  คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ท่านอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

 

 
  เงินค่าทำศพผู้สูงอายุ โดย นางอุไร สานหล้า 21 Jan 2015
  เรื่องเงินทำศพผู้สูงอายุ โดย สุวรรณี ไกรนาค 20 Jan 2015
  การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดย ธัญชนก รวงผึ้ง 19 Jan 2015
  สอบถาม work and holiday AUS โดย นาย นิจธชัย โพธิ์น่วม 18 Jan 2015
  มีชื่อผู้รับเบี้ยอยู่นอกเขตหรือต่างจังหวัด โดย อุด 18 Jan 2015
  เบี้ยผู้ป่วยเอดส์ โดย นิติพร 12 Jan 2015
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจะมีสิทธิได้รับเงินผู้สูงอายุทุกเดือนหรือไม่ โดย ดวงฤทัย ชมภูประเภท 11 Jan 2015
 
  อ่านทั้งหมด >>  
 
หน่วยงานภายใน พม.
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
การเคหะแห่งชาติ สำนักงานธนานุเคราะห์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิก ความเสมอภาคชายหญิง    
ข้อมูลสำคัญของ สท.
แบบสำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย พม. ในระดับตำบล
เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย สท.
Work and Holiday
ระบบฐานข้อมูลหอพัก
การถอนข้อสงวนข้อ 7 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
แนวทางการดำเนินงานระหว่าง พมจ. และ สท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ศูนย์คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
หน่วยงานภายนอก พม.
ลิงค์ไปยังสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
โครงการแฟนต้ายุวทูตแห่งประเทศไทย
เข้าสู่ระบบห้องสมุดอิเล็กทอรนิกส์วุฒิสภา
เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน
ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)
หน่วยงานภายนอก พม.
พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
13 ฟอนต์ไทย
Sunandha
ลิ๊งเข้าสู่ฐานข้อมูลกฎหมาย
  ครั้งที่เข้าชม คนที่เข้าชม
กำลังใช้งาน - 3
ผู้ชมวันนี้ 397 181
ผู้ชมเดือนนี้ 37,822 10,806
ผู้ชมปีนี้ 737,570 161,634
ผู้ชมปี 2556 1,023,406 173,838
ผู้ชมปี 2555 1,118,550 198,541
ผู้ชมทั้งหมด 2,179,778 383,185
 
© 2003 Office of Promotion and Protection of Children, Youth, the Elderly and Vulnerable Groups
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2255 5850-7,0 2253 9116-7(อัตโนมัติ) หมายเลขโทรสาร 0 2651 6483
E-mail : central@opp.go.th