http://behcooler.com/

Office of Promotion and Protection of Children, Youth, the Elderly and Vulnerable Groups
 
 
วิสัยทัศน์ สท. : มุ่งสู่สังคมคุณภาพของเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน
 
 
 
หน่วยงานภายในสำนักงาน
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก
สำนักส่งเสิรมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส
สำนักส่งเสริม และพิทักษ์เยาวชน
เว็บไซต์กองกลาง
กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ระบบภายในสำนักงาน
GES Survey
เข้าสู่อีเมลล์ สท.
เข้าสู่อีเมลล์ สท.
ระบบศูนย์ปฏิบัติการ สท.
ระบบอินทราเน็ต สท.
ระบบ E-Office
ระบบ E-meeting
คำรับรองการปฏิบัติราชการ สท.
การจัดการความรู้ สท.
ความเสมอภาคหญิงชาย
ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด (กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สท.)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สท.
ผลงานวิจัย สท.
สท.นิวส์
คณะกรรมแห่งชาติ
มูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา
CSR
 
สท. จัดงานสมัชชาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2557 [ 28 - Jul - 14 ]
สท. จัดงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2557 [ 28 - Jul - 14 ]
สท. จัดกิจกรรมลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสมานฉันท์ จับมือกันสู่อาเซียน [ 28 - Jul - 14 ]
อ่านทั้งหมด >>
 
  การส่งผลงานภาพวาดเข้าประกวด World Children's Picture Contest ครั้งที่ ๒๒ [ 27 - Jul - 14 ]
     
  ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญใน สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก [ 25 - Jul - 14 ]
     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ [ 22 - Jul - 14 ]
     
  กำหนดการจัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2557 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) “สร้างฅน สร้างชาติ : สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม” [ 21 - Jul - 14 ]
     
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2557 [ 21 - Jul - 14 ]
     
 
  อ่านทั้งหมด >>  
 
 
  อ่านทั้งหมด >>  
 
 
  สิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ [ 23 - Jul - 13 ]
     
  ประกาศ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอื่นที่ให้การสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) [ 17 - Jul - 09 ]
     
  ประกาศ ข้อกำหนด ผอ.สท. ว่าด้วยคุณสมบัติผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกันและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล [ 17 - Jul - 09 ]
     
  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 09 - Mar - 09 ]
     
  การจัดระเบียบหอพัก [ 13 - Jan - 08 ]
     
 
  อ่านทั้งหมด >>  
 
  สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2556 [ 19 - May - 14 ]
     
  รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนประจำปี 2555 [ 19 - May - 14 ]
     
  คู่มือกระบวนการสร้างคุณค่าในตนเองสำหรับเยาวชน [ 19 - May - 14 ]
     
  แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 08 - May - 14 ]
     
 
  อ่านทั้งหมด >>  


 
  สรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ หมวดวิชาวินัยและจรรยาบรรณด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 22 - Jul - 14 ]
     
  ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามช่วงวัย [ 26 - Jun - 14 ]
     
  ยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านเด็กตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน [ 26 - Jun - 14 ]
     
  การนำมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติไปสู้การปฏิบัติ [ 26 - Jun - 14 ]
     
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2557 [ 26 - Nov - 13 ]
     
 
  อ่านทั้งหมด >>  
 
 
  ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร [ 28 - Jul - 14 ]
     
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างจัดงาน รวมพลังชาติเชื้อ เย [ 20 - Jul - 14 ]
     
  ตารางแสดงราคากลาง โครงการสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 18 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 17 - Jul - 14 ]
     
  ประกาศ เรื่องสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 18 เครื่อง [ 17 - Jul - 14 ]
     
 
  อ่านทั้งหมด >>  
     

 ข้อควรระวัง :
      โปรดใช้ข้อความที่สุภาพ และไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย หากข้อความที่ท่านเขียนไว้ ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เสียหายไม่เหมาะสม ทาง สท. มีความจำเป็นต้องลบ ข้อความนั้นทิ้ง
       อนึ่งหากการกระทำใดเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ กระทำความผิดเกี่ยวกับ  คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ท่านอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

 

 
  ใบรับรองจากสท รับได้ถึงวันไหนคะ โดย emmy 28 Jul 2014
  ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2557 โดย รัฐศาสตร์ วรสิริบัญญัติ 26 Jul 2014
  ผลการคัดเลือก นักเรียน / โรงเรียนคุณธรรม- จริยธรรม โดย เกียรติชัย ทรายหมอ 25 Jul 2014
  การประกาศลำดับWAH WHS ใช้ระบบ Random หรอคะ? โดย Debara 24 Jul 2014
  สอบถามเกี่ยวกับ บันทึกข้อตกลง และใบสมัคร WHV โดย ปัณณวัฒน์ 17 Jul 2014
  สอบถามเรื่องการสรรหาพิจารณาผู้ทำคุณประโยชน์และอยู่ในภาวะยากลำบาก โดย สาวิตรี 17 Jul 2014
  ทะเบียนบ้าน โดย ศรราม 16 Jul 2014
 
  อ่านทั้งหมด >>  
 
หน่วยงานภายใน พม.
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
การเคหะแห่งชาติ สำนักงานธนานุเคราะห์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิก ความเสมอภาคชายหญิง    
ข้อมูลสำคัญของ สท.
แบบสำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย พม. ในระดับตำบล
เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย สท.
Work and Holiday
ระบบฐานข้อมูลหอพัก
การถอนข้อสงวนข้อ 7 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
แนวทางการดำเนินงานระหว่าง พมจ. และ สท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ศูนย์คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
หน่วยงานภายนอก พม.
ลิงค์ไปยังสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
โครงการแฟนต้ายุวทูตแห่งประเทศไทย
เข้าสู่ระบบห้องสมุดอิเล็กทอรนิกส์วุฒิสภา
เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน
ร่างรายงาน UPR
เว็บไซต์ ETDA
ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)
หน่วยงานภายนอก พม.
พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
13 ฟอนต์ไทย
ลิ๊งเข้าสู่ฐานข้อมูลกฎหมาย
  ครั้งที่เข้าชม คนที่เข้าชม
กำลังใช้งาน - 2
ผู้ชมวันนี้ 74 57
ผู้ชมเดือนนี้ 61,263 14,279
ผู้ชมปีนี้ 289,984 58,106
ผู้ชมปี 2556 1,023,406 173,838
ผู้ชมปี 2555 1,118,550 198,541
ผู้ชมทั้งหมด 2,431,940 430,485
 
© 2003 Office of Promotion and Protection of Children, Youth, the Elderly and Vulnerable Groups
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2255 5850-7,0 2253 9116-7(อัตโนมัติ) หมายเลขโทรสาร 0 2651 6483
E-mail : central@opp.go.th