http://behcooler.com/

Office of Welfare Promotion, Protection and Empowerment of Vulnerable Groups
 
  Vision : The Office of Welfare Promotion, Protection and Empowerment of Vulnerable Groups aims to standardize the administration system and personnel, build and strengthen its networks to effectively protect, promote the rights and develop the target groups in all means with adequate and quality services.21 สิงหาคม 2557  
 
 
หน่วยงานภายในสำนักงาน
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก
สำนักส่งเสิรมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส
สำนักส่งเสริม และพิทักษ์เยาวชน
เว็บไซต์กองกลาง
กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ระบบภายในสำนักงาน
GES Survey
เข้าสู่อีเมลล์ สท.
ระบบศูนย์ปฏิบัติการ สท.
ระบบอินทราเน็ต สท.
ระบบ E-Office
ระบบ E-meeting
คำรับรองการปฏิบัติราชการ สท.
การจัดการความรู้ สท.
ความเสมอภาคหญิงชาย
ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด (กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สท.)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สท.
คลังเอกสาร
สท.นิวส์
คณะกรรมแห่งชาติ
มูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา
CSR
 
 
โครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่นประจำปี 2557 ในสาขาการพัฒนาเยาวชน และ สาขาการศึกษาด้านการฝึกอาชีพ [ 08 - Aug - 14 ]
สท. พม. จัดการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่1/2557 [ 08 - Aug - 14 ]
ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพภูมิปัญญาเพือพัฒนาสังคม [ 07 - Aug - 14 ]
more >>
 
  โครงการลมหายใจไร้มลทิน เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 5 ประเภท ปิดรับสมัคร 1 ธ.ค. 2557 [ 18 - Aug - 14 ]
     
  ประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับทุนฝึกอบรมหลักสูตร "นักพัฒนาเด็กและเยาวชน" ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 18 - Aug - 14 ]
     
  สท. จัดอบรม “ผู้นำเยาวชนเพื่อการพัฒนาเยาวชนและสังคมสมานฉันท์อย่างยั่งยืน” [ 04 - Aug - 14 ]
     
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2557 [ 01 - Aug - 14 ]
     
  ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557 [ 29 - Jul - 14 ]
     
  การส่งผลงานภาพวาดเข้าประกวด World Children's Picture Contest ครั้งที่ ๒๒ [ 27 - Jul - 14 ]
     
  ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญใน สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก [ 25 - Jul - 14 ]
     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ [ 22 - Jul - 14 ]
     
 
  more >>  
 
  งานประชุมวิชาการประจำปี 2557สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) “ [ 04 - Aug - 14 ]
     
  สรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ หมวดวิชาวินัยและจรรยาบรรณด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 22 - Jul - 14 ]
     
  ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามช่วงวัย [ 26 - Jun - 14 ]
     
  ยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านเด็กตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน [ 26 - Jun - 14 ]
     
  การนำมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติไปสู้การปฏิบัติ [ 26 - Jun - 14 ]
     
 
  more >>  
 
 
  สิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ [ 23 - Jul - 13 ]
     
  ประกาศ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอื่นที่ให้การสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) [ 17 - Jul - 09 ]
     
  ประกาศ ข้อกำหนด ผอ.สท. ว่าด้วยคุณสมบัติผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกันและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล [ 17 - Jul - 09 ]
     
  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 09 - Mar - 09 ]
     
  การจัดระเบียบหอพัก [ 13 - Jan - 08 ]
     
 
  more >>  
 
  สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2556 [ 19 - May - 14 ]
     
  รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนประจำปี 2555 [ 19 - May - 14 ]
     
  คู่มือกระบวนการสร้างคุณค่าในตนเองสำหรับเยาวชน [ 19 - May - 14 ]
     
  แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 08 - May - 14 ]
     
 
  more >>  
 
  ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร [ 20 - Aug - 14 ]
     
  ประกาศราคากลางจ้างจัดทำวิดีทัศน์ เรื่องนโยบายและยุทธ์ศาสตร์ด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน [ 13 - Aug - 14 ]
     
  ประกาศสอบราคาจ้างทำวิดีทัศน์ เรื่องนโยบายและยุทธ์ศาสตร์ด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน [ 13 - Aug - 14 ]
     
  ประกาศราคากลางจ้างทำของที่ระลึกสำหรับใช้ในโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557 [ 07 - Aug - 14 ]
     
 
  more >>  
 
  สอบถามเรื่องการใช้ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อตรวจศักภาพเด็ก โดย พ่อลุกหนึ่ง 10 Aug 2014
  ภรรยาได้รับเงินสงเคราะห์ทหารผ่านศึกรายเดือนของสามี สามารถรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือไม่ โดย นายณรงค์ พงษ์ธานี 5 Aug 2014
  ถ้าใบรับรอง สท หายสามารถขอใหม่ได้หรือไม่ โดย kan 1 Aug 2014
  ใบรับรองจากสท รับได้ถึงวันไหนคะ โดย emmy 28 Jul 2014
  ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2557 โดย รัฐศาสตร์ วรสิริบัญญัติ 26 Jul 2014
  ผลการคัดเลือก นักเรียน / โรงเรียนคุณธรรม- จริยธรรม โดย เกียรติชัย ทรายหมอ 25 Jul 2014
 
  more >>  
 
Javascript must be enabled to view Flash movie
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
การเคหะแห่งชาติ สำนักงานธนานุเคราะห์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
Asia-Pacific Development Center on Disability      
Javascript must be enabled to view Flash movie
Thailand's Gender Information Center
 
© 2003 Office of Promotion and Protection of Children, Youth, the Elderly and Vulnerable Groups
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2255 5850-7,0 2253 9116-7(อัตโนมัติ) หมายเลขโทรสาร 0 2651 6483
E-mail : central@opp.go.th
YOU ARE OUR VISITOR NO. 1312117