http://behcooler.com/

Office of Welfare Promotion, Protection and Empowerment of Vulnerable Groups
 
  Vision : The Office of Welfare Promotion, Protection and Empowerment of Vulnerable Groups aims to standardize the administration system and personnel, build and strengthen its networks to effectively protect, promote the rights and develop the target groups in all means with adequate and quality services.24 พฤศจิกายน 2557  
 
 
หน่วยงานภายในสำนักงาน
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก
สำนักส่งเสิรมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส
สำนักส่งเสริม และพิทักษ์เยาวชน
เว็บไซต์กองกลาง
กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ระบบภายในสำนักงาน
GES Survey
เข้าสู่อีเมลล์ สท.
ระบบศูนย์ปฏิบัติการ สท.
ระบบอินทราเน็ต สท.
ระบบ E-Office
ระบบ E-meeting
คำรับรองการปฏิบัติราชการ สท.
การจัดการความรู้ สท.
ความเสมอภาคหญิงชาย
ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด (กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สท.)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สท.
คลังเอกสาร
สท.นิวส์
คณะกรรมแห่งชาติ
มูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา
CSR
 
 
สท. พม. จัดงานแถลงข่าวโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคาเย์ รุ่นที่ 41 ประจำปี 2557 [ 28 - Oct - 14 ]
คณะเยาวชนไทยโครงการเรือเอเชียอาคาเนย์เข้าเยี่ยมคาราวะและรับโอวาท รมว.พม. [ 28 - Oct - 14 ]
โครงการบูรณาการงานและการวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ พม. [ 26 - Oct - 14 ]
more >>
 
  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ [ 21 - Nov - 14 ]
     
  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการมิตรภาพเยาวชนอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 10 [ 17 - Nov - 14 ]
     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการมิตรภาพเยาวชนอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 10 [ 10 - Nov - 14 ]
     
  สท. ประกาสรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนไทย เพื่อสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสิทธิ์เด็กแห่ [ 02 - Nov - 14 ]
     
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการมิตรภาพเยาวชนอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 10 [ 27 - Oct - 14 ]
     
  ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนแก่องค์กรพัฒนาเอกชน [ 21 - Oct - 14 ]
     
  ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนแก่องค์กรพัฒนาเอกชน [ 21 - Oct - 14 ]
     
  ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาเด็กและเยาวชนรอบสอง ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 14 - Oct - 14 ]
     
 
  more >>  
 
  เผยแพร่การอบรม หลักสูตร "สิทธิมนุษยชนสำรักบเจ้าหน้าที่ของรัฐ (สิทธิมนุษยชนระดับพื้นฐาน)" [ 18 - Nov - 14 ]
     
  แผ่นพับ สท. (อังกฤษ) [ 16 - Nov - 14 ]
     
  แผ่นพับ สท. (ไทย) [ 05 - Nov - 14 ]
     
  ระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรี [ 13 - Oct - 14 ]
     
  ผอ.สท. ประกาศนโยบายการพัฒนาองค์กรของ สท. ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 01 - Oct - 14 ]
     
 
  more >>  
 
 
  การประสานความเข้าใจต่อการดำเนินงานการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่ [ 26 - Oct - 14 ]
     
  ประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการงานศพตามประเพณี [ 17 - Oct - 14 ]
     
  สิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ [ 23 - Jul - 13 ]
     
  ประกาศ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอื่นที่ให้การสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) [ 17 - Jul - 09 ]
     
  ประกาศ ข้อกำหนด ผอ.สท. ว่าด้วยคุณสมบัติผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกันและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล [ 17 - Jul - 09 ]
     
 
  more >>  
 
  ผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของ สท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 05 - Nov - 14 ]
     
  หนังสือเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ ประจำปี 2557 [ 13 - Oct - 14 ]
     
  สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2556 [ 19 - May - 14 ]
     
  รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนประจำปี 2555 [ 19 - May - 14 ]
     
 
  more >>  
 
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างในโครงการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 20 - Nov - 14 ]
     
  ตารางแสดงราคากลางโครงการพิมพ์หนังสือรางวัลประชาบดีเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นและสูจิบัตร จำนวน 2 รายการ [ 20 - Nov - 14 ]
     
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในดารจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและเยาวชนในประเทศไทย ปี 2558 [ 19 - Nov - 14 ]
     
  ตารางแสดงราคากลางโครงการจ้างจัดงาน "25 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก : ต่อสังคมที่เป็นมิตรต่อเด็ก" [ 19 - Nov - 14 ]
     
 
  more >>  
 
  วันเกิดเลย วันขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ รับเบี้ยได้หรือไม่ โดย อัตถโกศล โกวิท 19 Nov 2014
  เงินผู้สูงอายุสำหรับคนอยู่ต่างประเทศ โดย นฤศรา แก้ว*** 17 Nov 2014
  ข้อมูลผู้สูงอายุที่อยู่ในครัวเรือนยากจน โดย กาญจนา ขัดชุ่มแสง 12 Nov 2014
  แบบหนังสือรับรองผู้สูงอายุยากจนและไม่ได้รับการสำรวจข้อมูล(จปฐ) โดย จิราพร ชุ่มแจ่ม 7 Nov 2014
  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดย ปิติ 3 Nov 2014
  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดย ดุษฎี แทนชัยภูมิ 3 Nov 2014
 
  more >>  
 
Javascript must be enabled to view Flash movie
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
การเคหะแห่งชาติ สำนักงานธนานุเคราะห์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
Asia-Pacific Development Center on Disability      
Javascript must be enabled to view Flash movie
Thailand's Gender Information Center
 
© 2003 Office of Promotion and Protection of Children, Youth, the Elderly and Vulnerable Groups
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2255 5850-7,0 2253 9116-7(อัตโนมัติ) หมายเลขโทรสาร 0 2651 6483
E-mail : central@opp.go.th
YOU ARE OUR VISITOR NO. 1315699