Vision : The Office of Welfare Promotion, Protection and Empowerment of Vulnerable Groups aims to standardize the administration system and personnel, build and strengthen its networks to effectively protect, promote the rights and develop the target groups in all means with adequate and quality services.18 เมษายน 2557  
 
 
หน่วยงานภายในสำนักงาน
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก
สำนักส่งเสิรมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส
สำนักส่งเสริม และพิทักษ์เยาวชน
เว็บไซต์กองกลาง
กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ระบบภายในสำนักงาน
GES Survey
เข้าสู่อีเมลล์ สท.
ระบบศูนย์ปฏิบัติการ สท.
ระบบอินทราเน็ต สท.
ระบบ E-Office
ระบบ E-meeting
คำรับรองการปฏิบัติราชการ สท.
การจัดการความรู้ สท.
ความเสมอภาคหญิงชาย
ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด (กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สท.)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สท.
คลังเอกสาร
สท.นิวส์
คณะกรรมแห่งชาติ
มูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา
CSR
 
 
สท. จัดการอบรมเสริมพลังแกนนำเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตรการบริหารจัดการค่ายกลางวัน [ 07 - Apr - 14 ]
สท. จัด อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "เยาวชนสร้างสรรค์รู้เท่าทันเรื่องเพศ" [ 02 - Apr - 14 ]
สท. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส" [ 02 - Apr - 14 ]
more >>
 
  ขอเชิญชวนเข้าร่วมค่ายอาสาพัฒนาชุมชุน จ.ปทุมธานี [ 18 - Apr - 14 ]
     
  ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกกข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างญี่ปุ่น - อาเซียนและกลุ่มประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิก [ 08 - Apr - 14 ]
     
  รับสมัครผู้นำอภิปรายทางวิชาการ (Discussion Facilitator) ร่วมโครงการเรือเยาวชนฯ ปี 2557 [ 07 - Apr - 14 ]
     
  ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2557 [ 31 - Mar - 14 ]
     
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างญี่ปุ่น - อาเซียน และกลุ่มประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิก [ 28 - Mar - 14 ]
     
  กรอบหลักเกณฑ์การสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน [ 20 - Mar - 14 ]
     
  เชิญชวนเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง ๔ -๑๘ ปี ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดใน ๓ รายการ [ 18 - Mar - 14 ]
     
  ประเด็นถาม-ตอบ เกี่ยวกับโครงการสร้างพลังเยาวชนไทย ร่วมใจพัฒนาชาติ [ 18 - Mar - 14 ]
     
 
  more >>  
 
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2557 [ 26 - Nov - 13 ]
     
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ [ 12 - Nov - 13 ]
     
  รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 [ 09 - Oct - 12 ]
     
  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และพิธีสารเลือกรับฯ [ 30 - Mar - 11 ]
     
  พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 [ 15 - Jan - 08 ]
     
 
  more >>  
 
 
  สิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ [ 23 - Jul - 13 ]
     
  ประกาศ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอื่นที่ให้การสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) [ 17 - Jul - 09 ]
     
  ประกาศ ข้อกำหนด ผอ.สท. ว่าด้วยคุณสมบัติผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกันและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล [ 17 - Jul - 09 ]
     
  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 09 - Mar - 09 ]
     
  การจัดระเบียบหอพัก [ 13 - Jan - 08 ]
     
 
  more >>  
 
  ผลการดำเนินงานของ สท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ [ 23 - Mar - 14 ]
     
  รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ 2556 และสรุปผลการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ 2555 - 2556 [ 04 - Mar - 14 ]
     
  สรุปผลการดำเนินงานและผลสำเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 [ 26 - Nov - 13 ]
     
  ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ สท. ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 10 - Oct - 13 ]
     
 
  more >>  
 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการขยายผลอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ [ 11 - Apr - 14 ]
     
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน [ 11 - Apr - 14 ]
     
  ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างในโครงการพัฒนาเว็บไซต์ของ สท. ตามหลัก Accessibilty ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 04 - Apr - 14 ]
     
  ตารางแสดงวงเงินโครงการจ้างปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงสร้างขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน [ 30 - Mar - 14 ]
     
 
  more >>  
 
  เงินผู้สูงอายุย้อนหลัง โดย วราภรณ์ บัวผัน 15 Apr 2014
  ขอความอนุเคราะห์ช่วยทำแบบสอบถามการเลือกที่พักอาศัยหลังเกษียณสำหรับผู้บริโภคที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไป โดย พรพรหม 14 Apr 2014
  สอบถามเรื่องรายงานตัวปฐมนิเทศน์โครงการแลกเปลี่ยนญี่ปุ่นค่ะ โดย ปาริชาติ 9 Apr 2014
  ผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน โดย chutinan n. 9 Apr 2014
  ตกลงเข้าระบบฐสนข้อมูลได้ยังค่ะ โดย 00 8 Apr 2014
  โครงการแลกเปลี่ยน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดย Pata 8 Apr 2014
 
  more >>  
 
Javascript must be enabled to view Flash movie
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
การเคหะแห่งชาติ สำนักงานธนานุเคราะห์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
Asia-Pacific Development Center on Disability      
Javascript must be enabled to view Flash movie
Thailand's Gender Information Center
 
© 2003 Office of Promotion and Protection of Children, Youth, the Elderly and Vulnerable Groups
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2255 5850-7,0 2253 9116-7(อัตโนมัติ) หมายเลขโทรสาร 0 2651 6483
E-mail : central@opp.go.th
YOU ARE OUR VISITOR NO. 1311115