http://behcooler.com/

Office of Welfare Promotion, Protection and Empowerment of Vulnerable Groups
 
  Vision : The Office of Welfare Promotion, Protection and Empowerment of Vulnerable Groups aims to standardize the administration system and personnel, build and strengthen its networks to effectively protect, promote the rights and develop the target groups in all means with adequate and quality services.31 มกราคม 2558  
 
 
หน่วยงานภายในสำนักงาน
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก
สำนักส่งเสิรมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส
สำนักส่งเสริม และพิทักษ์เยาวชน
เว็บไซต์กองกลาง
กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ระบบภายในสำนักงาน
GES Survey
เข้าสู่อีเมลล์ สท.
ระบบศูนย์ปฏิบัติการ สท.
ระบบอินทราเน็ต สท.
ระบบ E-Office
ระบบ E-meeting
คำรับรองการปฏิบัติราชการ สท.
การจัดการความรู้ สท.
ความเสมอภาคหญิงชาย
ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด (กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สท.)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สท.
คลังเอกสาร
สท.นิวส์
คณะกรรมแห่งชาติ
มูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา
CSR
 
 
สท. จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย [ 06 - Jan - 15 ]
สท. จัดการสัมมนาหอพักที่ไม่จดทะเบียนและจดทะเบียนหอพัก [ 17 - Dec - 14 ]
โครงการบูรณาการงานและการวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ พม. [ 26 - Oct - 14 ]
more >>
 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการงานชุมนุมเด็กแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 27 ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น [ 30 - Jan - 15 ]
     
  ประกาศเรื่องการรับจดทะเบียนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน [ 28 - Jan - 15 ]
     
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2558 [ 27 - Jan - 15 ]
     
  สมัครเข้าค่ายอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืนปีที่ 4 [ 27 - Jan - 15 ]
     
  รายงานประจำปี 2557 [ 26 - Jan - 15 ]
     
  ประกาศรับสมัครเด็กเข้าร่วมโครงการงานชุมชนเด็กแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 27 ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น [ 19 - Jan - 15 ]
     
  แบบเสนอประเด็นเพื่อผลักดันเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายการประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 19 - Jan - 15 ]
     
  ประกาศ สท. เรื่อง ผลการประกวดกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2557 [ 14 - Jan - 15 ]
     
 
  more >>  
 
  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 15 - Dec - 14 ]
     
  เผยแพร่การอบรม หลักสูตร "สิทธิมนุษยชนสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (สิทธิมนุษยชนระดับพื้นฐาน)" [ 18 - Nov - 14 ]
     
  แผ่นพับ สท. (อังกฤษ) [ 16 - Nov - 14 ]
     
  แผ่นพับ สท. (ไทย) [ 05 - Nov - 14 ]
     
  ระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรี [ 13 - Oct - 14 ]
     
 
  more >>  
 
 
  การประสานความเข้าใจต่อการดำเนินงานการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่ [ 26 - Oct - 14 ]
     
  ประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการงานศพตามประเพณี [ 17 - Oct - 14 ]
     
  สิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ [ 23 - Jul - 13 ]
     
  ประกาศ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอื่นที่ให้การสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) [ 17 - Jul - 09 ]
     
  ประกาศ ข้อกำหนด ผอ.สท. ว่าด้วยคุณสมบัติผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกันและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล [ 17 - Jul - 09 ]
     
 
  more >>  
 
  รายงานประจำปี 2557 [ 26 - Jan - 15 ]
     
  รายงานผลสำเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 21 - Dec - 14 ]
     
  ผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของ สท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 05 - Nov - 14 ]
     
  หนังสือเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ ประจำปี 2557 [ 13 - Oct - 14 ]
     
 
  more >>  
 
  ขอบเขตของงานและร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2558 [ 28 - Jan - 15 ]
     
  ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2558 [ 28 - Jan - 15 ]
     
  ประกาศราคากลางจ้างฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กในชุมชน [ 23 - Jan - 15 ]
     
  ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการการศึกษาการเข้าถึงและความพึงพอใจต่อสิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 [ 23 - Jan - 15 ]
     
 
  more >>  
 
  เงินค่าทำศพผู้สูงอายุ โดย นางอุไร สานหล้า 21 Jan 2015
  เรื่องเงินทำศพผู้สูงอายุ โดย สุวรรณี ไกรนาค 20 Jan 2015
  การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดย ธัญชนก รวงผึ้ง 19 Jan 2015
  สอบถาม work and holiday AUS โดย นาย นิจธชัย โพธิ์น่วม 18 Jan 2015
  มีชื่อผู้รับเบี้ยอยู่นอกเขตหรือต่างจังหวัด โดย อุด 18 Jan 2015
  เบี้ยผู้ป่วยเอดส์ โดย นิติพร 12 Jan 2015
 
  more >>  
 
Javascript must be enabled to view Flash movie
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
การเคหะแห่งชาติ สำนักงานธนานุเคราะห์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
Asia-Pacific Development Center on Disability      
Javascript must be enabled to view Flash movie
Thailand's Gender Information Center
 
© 2003 Office of Promotion and Protection of Children, Youth, the Elderly and Vulnerable Groups
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2255 5850-7,0 2253 9116-7(อัตโนมัติ) หมายเลขโทรสาร 0 2651 6483
E-mail : central@opp.go.th
YOU ARE OUR VISITOR NO. 1024855