http://behcooler.com/

Office of Welfare Promotion, Protection and Empowerment of Vulnerable Groups
 
  Vision : The Office of Welfare Promotion, Protection and Empowerment of Vulnerable Groups aims to standardize the administration system and personnel, build and strengthen its networks to effectively protect, promote the rights and develop the target groups in all means with adequate and quality services.01 พฤศจิกายน 2557  
 
 
หน่วยงานภายในสำนักงาน
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก
สำนักส่งเสิรมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส
สำนักส่งเสริม และพิทักษ์เยาวชน
เว็บไซต์กองกลาง
กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ระบบภายในสำนักงาน
GES Survey
เข้าสู่อีเมลล์ สท.
ระบบศูนย์ปฏิบัติการ สท.
ระบบอินทราเน็ต สท.
ระบบ E-Office
ระบบ E-meeting
คำรับรองการปฏิบัติราชการ สท.
การจัดการความรู้ สท.
ความเสมอภาคหญิงชาย
ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด (กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สท.)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สท.
คลังเอกสาร
สท.นิวส์
คณะกรรมแห่งชาติ
มูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา
CSR
 
 
สท. พม. จัดงานแถลงข่าวโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคาเย์ รุ่นที่ 41 ประจำปี 2557 [ 28 - Oct - 14 ]
คณะเยาวชนไทยโครงการเรือเอเชียอาคาเนย์เข้าเยี่ยมคาราวะและรับโอวาท รมว.พม. [ 28 - Oct - 14 ]
โครงการบูรณาการงานและการวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ พม. [ 26 - Oct - 14 ]
more >>
 
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการมิตรภาพเยาวชนอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 10 [ 27 - Oct - 14 ]
     
  ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนแก่องค์กรพัฒนาเอกชน [ 21 - Oct - 14 ]
     
  ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนแก่องค์กรพัฒนาเอกชน [ 21 - Oct - 14 ]
     
  สท. ประกาสรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนไทย เพื่อสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสิทธิ์เด็กแห่ [ 14 - Oct - 14 ]
     
  ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาเด็กและเยาวชนรอบสอง ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 14 - Oct - 14 ]
     
  ประกาศ เรื่องผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาเด็กและเยาวชน รอบแรก ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 02 - Oct - 14 ]
     
  ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับทุนฝึกอบรมหลักสูตร "นักพัฒนาเด็กและเยาวชน" [ 25 - Sep - 14 ]
     
  สท. จัดอบรมการใช้งานระบบเว็บไซต์ของ สท. ตามหลัก Web Accessbility [ 21 - Sep - 14 ]
     
 
  more >>  
 
  ระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรี [ 13 - Oct - 14 ]
     
  ผอ.สท. ประกาศนโยบายการพัฒนาองค์กรของ สท. ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 01 - Oct - 14 ]
     
  แนวทางการดำเนินงาน / แผนปฎิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2558 ของ พมจ. [ 23 - Sep - 14 ]
     
  ร่างที่ 2 รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน [ 05 - Sep - 14 ]
     
  ร่างพระราชบัญญัติ [ 25 - Aug - 14 ]
     
 
  more >>  
 
 
  การประสานความเข้าใจต่อการดำเนินงานการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่ [ 26 - Oct - 14 ]
     
  ประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการงานศพตามประเพณี [ 17 - Oct - 14 ]
     
  สิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ [ 23 - Jul - 13 ]
     
  ประกาศ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอื่นที่ให้การสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) [ 17 - Jul - 09 ]
     
  ประกาศ ข้อกำหนด ผอ.สท. ว่าด้วยคุณสมบัติผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกันและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล [ 17 - Jul - 09 ]
     
 
  more >>  
 
  หนังสือเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ ประจำปี 2557 [ 13 - Oct - 14 ]
     
  สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2556 [ 19 - May - 14 ]
     
  รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนประจำปี 2555 [ 19 - May - 14 ]
     
  คู่มือกระบวนการสร้างคุณค่าในตนเองสำหรับเยาวชน [ 19 - May - 14 ]
     
 
  more >>  
 
  ประกาศราคากลางจ้างจัดงานตลาดนัดภูมิปัญญาอาชีพครั้งที่ 5 [ 31 - Oct - 14 ]
     
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดงานตลาดนัดภูมิปัญญาสร้างอาชีพครั้งที่ 5 [ 31 - Oct - 14 ]
     
  ประกาศเรื่อง โครงการพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ด้านผู้สูงอายุ จำนวน 4 รายการ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ [ 30 - Oct - 14 ]
     
  ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการ [ 30 - Oct - 14 ]
     
 
  more >>  
 
  สอบถามเรื่องเอกสารจาก สท ในโครงการ work and holiday australia ครับ โดย พงศธร 28 Oct 2014
  เบี้ยยีงชีพคนชรา ยังไม่ได้ เขตหนองแขม กทม. โดย ฐาน นิยม 24 Oct 2014
  เงินยังชีพผู้สูงอายุเข้กช้า โดย วงศกร ผ่องมณี 23 Oct 2014
  เงินยังชีพผู้สูงอายุเข้กช้า โดย วงศกร ผ่องมณี 23 Oct 2014
  การขอรับเงินอุดหนุดสนับสนุนโครงการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดย นายณภัทร ขึ้นทรพย์ 21 Oct 2014
  คสช สั่งงดเงินผู้สูงอายุแล้ว เท็จจริงยังไงรบกวนชี้แจงด้วยครับ โดย suriya 16 Oct 2014
 
  more >>  
 
Javascript must be enabled to view Flash movie
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
การเคหะแห่งชาติ สำนักงานธนานุเคราะห์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
Asia-Pacific Development Center on Disability      
Javascript must be enabled to view Flash movie
Thailand's Gender Information Center
 
© 2003 Office of Promotion and Protection of Children, Youth, the Elderly and Vulnerable Groups
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2255 5850-7,0 2253 9116-7(อัตโนมัติ) หมายเลขโทรสาร 0 2651 6483
E-mail : central@opp.go.th
YOU ARE OUR VISITOR NO. 1314778