http://behcooler.com/

Office of Welfare Promotion, Protection and Empowerment of Vulnerable Groups
 
  Vision : The Office of Welfare Promotion, Protection and Empowerment of Vulnerable Groups aims to standardize the administration system and personnel, build and strengthen its networks to effectively protect, promote the rights and develop the target groups in all means with adequate and quality services.28 กรกฏาคม 2558  
 
 
หน่วยงานภายในสำนักงาน
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก
สำนักส่งเสิรมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส
สำนักส่งเสริม และพิทักษ์เยาวชน
เว็บไซต์กองกลาง
กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ระบบภายในสำนักงาน
GES Survey
เข้าสู่อีเมลล์ สท.
ระบบศูนย์ปฏิบัติการ สท.
ระบบอินทราเน็ต สท.
ระบบ E-Office
ระบบ E-meeting
คำรับรองการปฏิบัติราชการ สท.
การจัดการความรู้ สท.
ความเสมอภาคหญิงชาย
ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด (กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สท.)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สท.
คลังเอกสาร
สท.นิวส์
คณะกรรมแห่งชาติ
มูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา
CSR
 
 
สท.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2556 [ 17 - Sep - 14 ]
สท.พม. จัดงานแภลงข่าว วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557 [ 14 - Sep - 14 ]
สท. พม. จัดอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อการพัฒนาเยาวชนและสังคมสมานฉันท์อย่างยั่งยืน [ 11 - Sep - 14 ]
more >>
 
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2558 [ 25 - Feb - 15 ]
     
  การยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่าโครงการ Work and Holiday Visas ไทย-ออสเตรเลีย และ Working Holiday Scheme ไทย-นิวซีแลนด์ ประจำปี 2557 รอบ 2 [ 19 - Feb - 15 ]
     
  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุน การสงเคราะห์ค่าจัดการศพตามประเพณี พ.ศ. 2557 [ 13 - Feb - 15 ]
     
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการงานชุมนุมเด็กแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 27 ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น [ 09 - Feb - 15 ]
     
  แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 [ 05 - Feb - 15 ]
     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการงานชุมนุมเด็กแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 27 ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น [ 30 - Jan - 15 ]
     
  ประกาศเรื่องการรับจดทะเบียนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน [ 28 - Jan - 15 ]
     
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2558 [ 27 - Jan - 15 ]
     
 
  more >>  
 
  ประกาศเรื่องข้าราชดีเด่นและพนักงานราชการดีเด่นของ สท. ประจำปี 2557 [ 13 - Feb - 15 ]
     
  ประกาศเรื่องข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557 [ 13 - Feb - 15 ]
     
  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 15 - Dec - 14 ]
     
  เผยแพร่การอบรม หลักสูตร "สิทธิมนุษยชนสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (สิทธิมนุษยชนระดับพื้นฐาน)" [ 18 - Nov - 14 ]
     
  แผ่นพับ สท. (อังกฤษ) [ 16 - Nov - 14 ]
     
 
  more >>  
 
 
  การประสานความเข้าใจต่อการดำเนินงานการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่ [ 26 - Oct - 14 ]
     
  ประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการงานศพตามประเพณี [ 17 - Oct - 14 ]
     
  สิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ [ 23 - Jul - 13 ]
     
  ประกาศ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอื่นที่ให้การสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) [ 17 - Jul - 09 ]
     
  ประกาศ ข้อกำหนด ผอ.สท. ว่าด้วยคุณสมบัติผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกันและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล [ 17 - Jul - 09 ]
     
 
  more >>  
 
  รายงานประจำปี 2557 [ 26 - Jan - 15 ]
     
  รายงานผลสำเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 21 - Dec - 14 ]
     
  ผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของ สท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 05 - Nov - 14 ]
     
  หนังสือเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ ประจำปี 2557 [ 13 - Oct - 14 ]
     
 
  more >>  
 
  ประกาศราคากลางจ้างดำเนินการศึกษาการจัดทำแนวทางการร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก [ 18 - Feb - 15 ]
     
  ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาการศึกษาและพัฒนาแนวทางการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิคนไร้ที่พึ่ง [ 18 - Feb - 15 ]
     
  ประกาศราคากลางจ้างการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนพิจารณาเพื่อสังคมเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาสในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่น [ 04 - Feb - 15 ]
     
  ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุสู่ประชาคมอาเซียนภายใต้หัวเรื่อง "ASEAN+3: Are We Ready for Our Ageing Society?" [ 04 - Feb - 15 ]
     
 
  more >>  
 
  ไปwork&holiday โดย Name 26 Feb 2015
  เงิน***้กองทุนผู้สูงอายุใช้ระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณาถึง 5เดือนใช่ไหมครับ โดย นายจรวย แสนสุข 24 Feb 2015
  ใช้คะแนนภาษาอังกฤษที่มีตารางเปรียบเทียบคะแนนielts และtoelfในการขอวิซ่า work and holiday ได้ไหมค่ะ โดย ผ่องพรรณ ขุนหวัง 4 Feb 2015
  สำเนาบ้านอยู่ ลป.จะขอขึ้นทะเบียนคนพิการท จ.นนทบุรี ได้หรือไม่ โดย สังวาลย์ 4 Feb 2015
  ประกาศกลุ่มการแสดงโมร๊อกโก โดย คุณสมรัฐ 2 Feb 2015
  เงินค่าทำศพผู้สูงอายุ โดย นางอุไร สานหล้า 21 Jan 2015
 
  more >>  
 
Javascript must be enabled to view Flash movie
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
การเคหะแห่งชาติ สำนักงานธนานุเคราะห์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
Asia-Pacific Development Center on Disability      
Javascript must be enabled to view Flash movie
Thailand's Gender Information Center
 
© 2003 Office of Promotion and Protection of Children, Youth, the Elderly and Vulnerable Groups
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2255 5850-7,0 2253 9116-7(อัตโนมัติ) หมายเลขโทรสาร 0 2651 6483
E-mail : central@opp.go.th
YOU ARE OUR VISITOR NO. 1026376