http://behcooler.com/

Office of Welfare Promotion, Protection and Empowerment of Vulnerable Groups
 
  Vision : The Office of Welfare Promotion, Protection and Empowerment of Vulnerable Groups aims to standardize the administration system and personnel, build and strengthen its networks to effectively protect, promote the rights and develop the target groups in all means with adequate and quality services.19 ธันวาคม 2557  
 
 
หน่วยงานภายในสำนักงาน
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก
สำนักส่งเสิรมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส
สำนักส่งเสริม และพิทักษ์เยาวชน
เว็บไซต์กองกลาง
กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ระบบภายในสำนักงาน
GES Survey
เข้าสู่อีเมลล์ สท.
ระบบศูนย์ปฏิบัติการ สท.
ระบบอินทราเน็ต สท.
ระบบ E-Office
ระบบ E-meeting
คำรับรองการปฏิบัติราชการ สท.
การจัดการความรู้ สท.
ความเสมอภาคหญิงชาย
ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด (กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สท.)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สท.
คลังเอกสาร
สท.นิวส์
คณะกรรมแห่งชาติ
มูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา
CSR
 
 
สท. จัดการสัมมนาหอพักที่ไม่จดทะเบียนและจดทะเบียนหอพัก [ 17 - Dec - 14 ]
โครงการบูรณาการงานและการวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ พม. [ 26 - Oct - 14 ]
ผอ.สท. ร่วมงานรวมพลังไตรภาคี เพื่ออนาคตเด็กและเยาวชน [ 13 - Oct - 14 ]
more >>
 
  แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างพลังเยาวชนไทย สร้างพลังชาติ [ 16 - Dec - 14 ]
     
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็รพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี [ 15 - Dec - 14 ]
     
  ประกาศ ผลการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา "ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2557 [ 11 - Dec - 14 ]
     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ [ 11 - Dec - 14 ]
     
  ประกาศรับสมัครเด็กเข้าร่วมโครงการงานชุมชนเด็กแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 27 ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น [ 11 - Dec - 14 ]
     
  การรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร [ 27 - Nov - 14 ]
     
  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ [ 21 - Nov - 14 ]
     
  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการมิตรภาพเยาวชนอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 10 [ 17 - Nov - 14 ]
     
 
  more >>  
 
  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 15 - Dec - 14 ]
     
  เผยแพร่การอบรม หลักสูตร "สิทธิมนุษยชนสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (สิทธิมนุษยชนระดับพื้นฐาน)" [ 18 - Nov - 14 ]
     
  แผ่นพับ สท. (อังกฤษ) [ 16 - Nov - 14 ]
     
  แผ่นพับ สท. (ไทย) [ 05 - Nov - 14 ]
     
  ระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรี [ 13 - Oct - 14 ]
     
 
  more >>  
 
 
  การประสานความเข้าใจต่อการดำเนินงานการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่ [ 26 - Oct - 14 ]
     
  ประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการงานศพตามประเพณี [ 17 - Oct - 14 ]
     
  สิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ [ 23 - Jul - 13 ]
     
  ประกาศ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอื่นที่ให้การสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) [ 17 - Jul - 09 ]
     
  ประกาศ ข้อกำหนด ผอ.สท. ว่าด้วยคุณสมบัติผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกันและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล [ 17 - Jul - 09 ]
     
 
  more >>  
 
  ผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของ สท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 05 - Nov - 14 ]
     
  หนังสือเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ ประจำปี 2557 [ 13 - Oct - 14 ]
     
  สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2556 [ 19 - May - 14 ]
     
  รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนประจำปี 2555 [ 19 - May - 14 ]
     
 
  more >>  
 
  ประกาศราคากลาง พิมพ์คู่มือดำเนินงานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาสในชุมชน และคู่มือการจัดเก็บข้อมูลผู้ด้อยโอกาส และก [ 19 - Dec - 14 ]
     
  ประกาศราคากลางจ้างติดตามและประเมินผลหลักสูตรครูแกนนำการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรงและเอกสารประกอบการฝึกอบรม [ 17 - Dec - 14 ]
     
  ประกาศ ราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาพัฒนารูปแบบการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาเด็กประถมวัยระดับจังหวัด [ 17 - Dec - 14 ]
     
  ประกาศราคากลางจ้างจัดทำนิทรรศการและวิดีทัศน์งานพิธีประทานรางวัลประชาบดีและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากฯ [ 09 - Dec - 14 ]
     
 
  more >>  
 
  การชี้แจงแนวทางการจัดการศพผู้สูงอายุ โดย นายธีรพนธ์ วงศ์สิทธิ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ สนง.พมจ.แพร่ 18 Dec 2014
  เบี้ยยังชพคนชราที่เทศบาลบางเลนไม่ได้มา 3 เดือนแล้ว โดย วีรภาพ 17 Dec 2014
  ทหารผ่านศึกกับสิทธิรับเบี้ยพิการ โดย อบต.แม่งอน อ.ฝาง 10 Dec 2014
  ขอทราบการเปิดรับสมัครเยาวชนเข้าโครงการฯ เมืองฟูกุโอกะ โดย พรทิพย์ 10 Dec 2014
  การรับเงินคนแก่ โดย กฤษฎา คงสมพจน์ 5 Dec 2014
  การกดโควต้า work and holiday รบกวนตอบข้อสงสัยค่ะ โดย ณัฐ 3 Dec 2014
 
  more >>  
 
Javascript must be enabled to view Flash movie
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
การเคหะแห่งชาติ สำนักงานธนานุเคราะห์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
Asia-Pacific Development Center on Disability      
Javascript must be enabled to view Flash movie
Thailand's Gender Information Center
 
© 2003 Office of Promotion and Protection of Children, Youth, the Elderly and Vulnerable Groups
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2255 5850-7,0 2253 9116-7(อัตโนมัติ) หมายเลขโทรสาร 0 2651 6483
E-mail : central@opp.go.th
YOU ARE OUR VISITOR NO. 1316998