http://behcooler.com/

Office of Welfare Promotion, Protection and Empowerment of Vulnerable Groups
 
  Vision : The Office of Welfare Promotion, Protection and Empowerment of Vulnerable Groups aims to standardize the administration system and personnel, build and strengthen its networks to effectively protect, promote the rights and develop the target groups in all means with adequate and quality services.25 กรกฏาคม 2557  
 
 
หน่วยงานภายในสำนักงาน
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก
สำนักส่งเสิรมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส
สำนักส่งเสริม และพิทักษ์เยาวชน
เว็บไซต์กองกลาง
กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ระบบภายในสำนักงาน
GES Survey
เข้าสู่อีเมลล์ สท.
ระบบศูนย์ปฏิบัติการ สท.
ระบบอินทราเน็ต สท.
ระบบ E-Office
ระบบ E-meeting
คำรับรองการปฏิบัติราชการ สท.
การจัดการความรู้ สท.
ความเสมอภาคหญิงชาย
ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด (กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สท.)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สท.
คลังเอกสาร
สท.นิวส์
คณะกรรมแห่งชาติ
มูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา
CSR
 
 
สท. พม. ร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการทางสังคม จ.พะเยา [ 22 - Jul - 14 ]
สท. เข้าร่วมประชุม High level conference on [ 22 - Jul - 14 ]
สท. พม. จัดอบรมเตรียมความพร้อมคณะเด็กเยาวชนตัวแทนประเทศไทยก่อนเดินทางเข้าร่วมงาน International Folklore Children's Festival of Sale (Morocco) ณ ประเทศโมร็อกโก [ 17 - Jul - 14 ]
more >>
 
  ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญใน สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก [ 24 - Jul - 14 ]
     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ [ 22 - Jul - 14 ]
     
  กำหนดการจัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2557 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) “สร้างฅน สร้างชาติ : สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม” [ 21 - Jul - 14 ]
     
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2557 [ 21 - Jul - 14 ]
     
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2557 [ 21 - Jul - 14 ]
     
  ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อรับรางวัล Nasser Bin Hamad International Youth Creativity Award 2014 [ 17 - Jul - 14 ]
     
  ประกาศ รายชื่อองค์กรพัฒนาเอกชนที่ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพบุคลากรขององค์กรพัฒนาเอกชนที่ปฏิบัติงานด้านผู้ด้อยโอกาส [ 15 - Jul - 14 ]
     
  เอกสารประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารไทย-นิวซีแลนด์ และ ไทย-ออสเตรเลีย [ 15 - Jul - 14 ]
     
 
  more >>  
 
  สรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ หมวดวิชาวินัยและจรรยาบรรณด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 22 - Jul - 14 ]
     
  ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามช่วงวัย [ 26 - Jun - 14 ]
     
  ยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านเด็กตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน [ 26 - Jun - 14 ]
     
  การนำมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติไปสู้การปฏิบัติ [ 26 - Jun - 14 ]
     
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2557 [ 26 - Nov - 13 ]
     
 
  more >>  
 
 
  สิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ [ 23 - Jul - 13 ]
     
  ประกาศ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอื่นที่ให้การสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) [ 17 - Jul - 09 ]
     
  ประกาศ ข้อกำหนด ผอ.สท. ว่าด้วยคุณสมบัติผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกันและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล [ 17 - Jul - 09 ]
     
  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 09 - Mar - 09 ]
     
  การจัดระเบียบหอพัก [ 13 - Jan - 08 ]
     
 
  more >>  
 
  สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2556 [ 19 - May - 14 ]
     
  รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนประจำปี 2555 [ 19 - May - 14 ]
     
  คู่มือกระบวนการสร้างคุณค่าในตนเองสำหรับเยาวชน [ 19 - May - 14 ]
     
  แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 08 - May - 14 ]
     
 
  more >>  
 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างจัดงาน รวมพลังชาติเชื้อ เย [ 20 - Jul - 14 ]
     
  ตารางแสดงราคากลาง โครงการสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 18 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 17 - Jul - 14 ]
     
  ประกาศ เรื่องสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 18 เครื่อง [ 17 - Jul - 14 ]
     
  ตารางแสดงราคากลาง โครงการจัดทำนิทรรศการกิจกรรม "ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสมานฉันท์ จับมือกันสู่อาเซียน" [ 16 - Jul - 14 ]
     
 
  more >>  
 
  ผลการคัดเลือก นักเรียน / โรงเรียนคุณธรรม- จริยธรรม โดย เกียรติชัย ทรายหมอ 25 Jul 2014
  การประกาศลำดับWAH WHS ใช้ระบบ Random หรอคะ? โดย Debara 24 Jul 2014
  สอบถามเกี่ยวกับ บันทึกข้อตกลง และใบสมัคร WHV โดย ปัณณวัฒน์ 17 Jul 2014
  สอบถามเรื่องการสรรหาพิจารณาผู้ทำคุณประโยชน์และอยู่ในภาวะยากลำบาก โดย สาวิตรี 17 Jul 2014
  ทะเบียนบ้าน โดย ศรราม 16 Jul 2014
  ยังสงสัยคิวที่ประกาศวันนี้ค่ะ (วันที่ 15) โดย k 15 Jul 2014
 
  more >>  
 
Javascript must be enabled to view Flash movie
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
การเคหะแห่งชาติ สำนักงานธนานุเคราะห์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
Asia-Pacific Development Center on Disability      
Javascript must be enabled to view Flash movie
Thailand's Gender Information Center
 
© 2003 Office of Promotion and Protection of Children, Youth, the Elderly and Vulnerable Groups
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2255 5850-7,0 2253 9116-7(อัตโนมัติ) หมายเลขโทรสาร 0 2651 6483
E-mail : central@opp.go.th
YOU ARE OUR VISITOR NO. 1311902