http://behcooler.com/

Office of Welfare Promotion, Protection and Empowerment of Vulnerable Groups
 
  Vision : The Office of Welfare Promotion, Protection and Empowerment of Vulnerable Groups aims to standardize the administration system and personnel, build and strengthen its networks to effectively protect, promote the rights and develop the target groups in all means with adequate and quality services.23 กันยายน 2557  
 
 
หน่วยงานภายในสำนักงาน
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก
สำนักส่งเสิรมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส
สำนักส่งเสริม และพิทักษ์เยาวชน
เว็บไซต์กองกลาง
กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ระบบภายในสำนักงาน
GES Survey
เข้าสู่อีเมลล์ สท.
ระบบศูนย์ปฏิบัติการ สท.
ระบบอินทราเน็ต สท.
ระบบ E-Office
ระบบ E-meeting
คำรับรองการปฏิบัติราชการ สท.
การจัดการความรู้ สท.
ความเสมอภาคหญิงชาย
ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด (กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สท.)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สท.
คลังเอกสาร
สท.นิวส์
คณะกรรมแห่งชาติ
มูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา
CSR
 
 
สท.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2556 [ 17 - Sep - 14 ]
โครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2557 สาขาการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม และสาขาการท่องเที่ยวในชุมชน [ 15 - Sep - 14 ]
สท.พม. จัดงานแภลงข่าว วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557 [ 14 - Sep - 14 ]
more >>
 
  สท. จัดอบรมการใช้งานระบบเว็บไซต์ของ สท. ตามหลัก Web Accessbility [ 21 - Sep - 14 ]
     
  พิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2556 และ 2557 [ 14 - Sep - 14 ]
     
  ประกาศสนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรพัฒนาเอกชนในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 04 - Sep - 14 ]
     
  ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น ประจำปี 2557 [ 03 - Sep - 14 ]
     
  สำนักงาน ก.พ. จัดทำและประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๕๗ และข้าราชการที่ได้รับประกาศเกียรติคุณผู้ถือปฏิ [ 02 - Sep - 14 ]
     
  การรับจดทะเบียนองค์การเอกชนหรือองค์กรชุมชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน [ 31 - Aug - 14 ]
     
  โครงการลมหายใจไร้มลทิน เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 5 ประเภท ปิดรับสมัคร 1 ธ.ค. 2557 [ 18 - Aug - 14 ]
     
  ประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับทุนฝึกอบรมหลักสูตร "นักพัฒนาเด็กและเยาวชน" ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 18 - Aug - 14 ]
     
 
  more >>  
 
  แนวทางการดำเนินงาน / แผนปฎิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2558 ของ พมจ. [ 23 - Sep - 14 ]
     
  ร่างที่ 2 รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน [ 05 - Sep - 14 ]
     
  ร่างพระราชบัญญัติ [ 25 - Aug - 14 ]
     
  งานประชุมวิชาการประจำปี 2557สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) “ [ 04 - Aug - 14 ]
     
  สรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ หมวดวิชาวินัยและจรรยาบรรณด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 22 - Jul - 14 ]
     
 
  more >>  
 
 
  สิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ [ 23 - Jul - 13 ]
     
  ประกาศ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอื่นที่ให้การสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) [ 17 - Jul - 09 ]
     
  ประกาศ ข้อกำหนด ผอ.สท. ว่าด้วยคุณสมบัติผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกันและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล [ 17 - Jul - 09 ]
     
  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 09 - Mar - 09 ]
     
  การจัดระเบียบหอพัก [ 13 - Jan - 08 ]
     
 
  more >>  
 
  สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2556 [ 19 - May - 14 ]
     
  รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนประจำปี 2555 [ 19 - May - 14 ]
     
  คู่มือกระบวนการสร้างคุณค่าในตนเองสำหรับเยาวชน [ 19 - May - 14 ]
     
  แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 08 - May - 14 ]
     
 
  more >>  
 
  ตารางราคากลางโครงการพิมพ์หนังสือรายงานการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ [ 15 - Sep - 14 ]
     
  ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ [ 15 - Sep - 14 ]
     
  ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ [ 15 - Sep - 14 ]
     
  ตารางราคากลางโครงการเช่าบริการพื้นที่สำหรับเป็นสถานที่ทำการของสำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาสและกองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย [ 15 - Sep - 14 ]
     
 
  more >>  
 
  โครงการ Work and Holiday Visa 2014 รอบสอง โดย คณาวุฒิ 22 Sep 2014
  จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ กรณีเสียชีวิต โดย ณัฐสินี ธนรัฐไชยศรี 12 Sep 2014
  ขอคำชี้แจงเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ โดย สิมา 12 Sep 2014
  สอบถาม โดย นางสาวศิริมาศ พิษจำรูญ 10 Sep 2014
  เบี้ยคนชรา โดย ภธินา วณิชคุปต์ 10 Sep 2014
  ขอแนะนำ facebook ชุมชนผู้สูงอายุ โดย ชุมชนผุ้สูงอายุ 28 Aug 2014
 
  more >>  
 
Javascript must be enabled to view Flash movie
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
การเคหะแห่งชาติ สำนักงานธนานุเคราะห์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
Asia-Pacific Development Center on Disability      
Javascript must be enabled to view Flash movie
Thailand's Gender Information Center
 
© 2003 Office of Promotion and Protection of Children, Youth, the Elderly and Vulnerable Groups
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2255 5850-7,0 2253 9116-7(อัตโนมัติ) หมายเลขโทรสาร 0 2651 6483
E-mail : central@opp.go.th
YOU ARE OUR VISITOR NO. 1312739