ผลการประกวดสื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2552

 

สื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งเข้าประกวด ประจำปี 2552


ผลการประกวดสื่อมัลติมีเดียประจำปี 2552 ในหัวข้อ "ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ สท. "


ผลการประกวดสื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2551

สื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งเข้าประกวด ประจำปี 2551

 


Download Program สำหรับดูสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Camtasia Player)