เมนูข่าวประชาสัมพันธ์
ความเป็นมาคณะกรรมการ กดยช.
 
หัวข้อหลัก
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.)
  คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
1. คณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเด็กให้เป็นไปตามมาตรฐานของรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
    แต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552  
    มีนางสายสุรี จุติกุล เป็นประธานอนุกรรมการ
2. คณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
    แต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 
    มีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เป็นประธานอนุกรรมการ
3. คณะอนุกรรมการการสร้างเสริมต้นทุนชีวิตของเด็กและเยาวชน
    แต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552
    มีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานอนุกรรมการ
4. คณะอนุกรรมการเรื่อง “สิทธิเด็ก”
    แต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552
    มีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
    เป็นประธานอนุกรรมการ
5. คณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีไทย
    แต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552
    มีศาสตราจารย์เกียรติคุณพูนพิศ อมาตยกุล เป็นประธานอนุกรรมการ
6. คณะอนุกรรมการประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน
    แต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552
    มีนางสายสุรี จุติกุล เป็นประธานอนุกรรมการ
7. คณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน
    แต่งตั้งเมื่อวันที่ 12  มกราคม  2553
    มีนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นประธานอนุกรรมการ
8. คณะอนุกรรมการป้องกัน แก้ไข และขจัดการขาดสารไอโอดีนในเด็กและเยาวชน
    แต่งตั้งเมื่อวันที่  30  กันยายน  2553
    มีศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน เป็นประธานอนุกรรมการ
9. คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านเด็กและเยาวชน
    แต่งตั้งเมื่อวันที่  30  กันยายน  2553
    มีนางสีน้อย เกษมสันต์ ณ อยุธยา เป็นประธานอนุกรรมการ
10. คณะอนุกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน
    แต่งตั้งเมื่อวันที่  30  กันยายน  2553
    มีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เป็นประธานอนุกรรมการ
11. คณะอนุกรรมการจัดระบบคุ้มครองเด็กในประเทศไทย
    แต่งตั้งเมื่อวันที่  25  มีนาคม  2554
    มีนางสายสุรี จุติกุล เป็นประธานอนุกรรมการ
  12. คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
    แต่งตั้งเมื่อวันที่  27  เมษายน  2554
    มีนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นประธานอนุกรรมการ
  13. คณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
    แต่งตั้งเมื่อวันที่  ๒๗  เมษายน ๒๕๕๔
    มีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
    เป็นประธานอนุกรรมการ