[เว็บบอร์ด] [ตอบกระทู้]  
 เรื่อง
การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 รายละเอียด
ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการรับเบี้ยค่ะ สมมุติว่า อปท.จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุวันที่ 3 ของเดือนนั้นๆ แต่ผู้สูงอายุตายวันที่2 ผู้สูงอายุยังจะได้รับเบี้ยยังชีพหรือเปล่าค่ะ
 โดย
เอ็ม | เมื่อวันที่ 3 May 2013 | IP Address 1.2.x.x   แจ้งลบ


คำตอบที่ 1     โดย พิษณุพงษ์ 10 May 2013 61.47.x.x แจ้งลบ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ผู้สูงอายุจะสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก็ต่อเมื่อ
๑) ตาย
๒) ขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คือ ไม่มีสัญชาติไทย อายุไม่ครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่ได้ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓) เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐที่จัดให้เป็นประจำ ซึ่งไม่ใช่ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการยกเว้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งตามระเบียบดังกล่าวจะกำหนดให้มีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารเป็นรายเดือน ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน เช่น
๑) กรณีที่ผู้สูงอายุเสียชีวิตภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนนั้น ยังมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่ ถือว่าช่วงระยะเวลาดังกล่าวยังอยู่ในช่วงการจ่ายเงินของเดือนนั้น ที่ผู้สูงอายุยังมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพอยู่ แต่หากผู้สูงอายุเสียชีวิตหลังวันที่ ๑๐ ของเดือนนั้น จะไม่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ (กำหนดให้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน)
๒) กรณีที่ผู้สูงอายุเสียชีวิตแล้วยังได้รับเงินเบี้ยยังอยู่ อปท. มีสิทธิเรียกเก็บเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คืนได้


คำตอบที่ 2     โดย คนสภา 12 May 2013 101.51.x.x แจ้งลบ  
ได้รับครับ


คำตอบที่ 3     โดย สมบูรณ์ แสงไทย 10 Sep 2014 171.96.x.x แจ้งลบ  
อายุครบ70ปี เดือนเมษายน 2557จะได้รับ 700เมื่อไดปัจจุบันรับ600อยู่


คำตอบที่ 4     โดย ณัฐสินี ธนรัฐไชยศรี 12 Sep 2014 110.171.x.x แจ้งลบ  
พอดีได้อ่านการตอบกระทู้ว่าถ้าผู้สูงอายุเสียชีวิตภายในวันที่10 ยังได้รับสิทธิในการได้รับเบี้ย กรณีของบิดาเสียชีวิตในวันที่ 1 มกราคม 57 แต่ทางเทศบาลศรีราชา จ.ชลบุรี ได้มีการทวงเบี้ยคืนให้กับทางเทศบาล จำนวน700 บาท อยากจะทราบว่าตกลงต้องคืนหรือไม่ อยากทราบคำตอบ


คำตอบที่ 5     โดย ชัช//พัฒนาชุมชน 3 Oct 2014 182.53.x.x แจ้งลบ  
ขอตอบครับ

1.กรณีเสียชีวิต ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งนระงับการจ่ายทันที ครับ เพราะว่าเงินเบี้ยยังชีพเป็นสิทธิเฉพาะตัว ไม่ใช่มรดก ครับ

2.อายุ 70 เมษายน 57 จะได้รับเงิน 700 วันที่ 1 ตุลาคม 57 ครับ เพราะว่าการนับอายุ นับตามปีงบประมาณ ครับ ไม่ได้นับ ณ วันเกิด สังเกตุ ตอนลงทะเบียน ครับ

3.คุณ ณัฐสินี ธนรัฐไชยศรี ทศบาลศรีราชา จ.ชลบุรีทำถูกแล้วครับ

4.คุณ พิษณุพงษ์ คำตอบของท่าน
๑) กรณีที่ผู้สูงอายุเสียชีวิตภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนนั้น ยังมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่ ถือว่าช่วงระยะเวลาดังกล่าวยังอยู่ในช่วงการจ่ายเงินของเดือนนั้น ที่ผู้สูงอายุยังมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพอยู่ แต่หากผู้สูงอายุเสียชีวิตหลังวันที่ ๑๐ ของเดือนนั้น จะไม่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ (กำหนดให้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน)

ไม่ถูกครับ คำตอบ ตามข้อ 1 ของผม ครับ

จาก ชัชวาลย์ วงศ์สวรรค์
ประธานชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย

www.pattanalocal.com


คำตอบที่ 6     โดย กรรณิการ์ ไวแสน 12 Oct 2014 1.1.x.x แจ้งลบ  
คุณป้าเสียชีวิตเวลา 04 นาฬิกาของวันที่ 10 ตุลาคม 2557 เทศบาลประกาศให้ไปรับเบี้ยยังชีพเย็นวันที่ 9 ในวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม เวลา 13.00 เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบล(เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุตามข้อตกลง) แต่เจ้าหน้าที่เขียน ตาย ต่อท้ายรายชื่อของคุณป้า และไม่ยอมจ่ายเงินให้ ขอเรียนถามว่าคุณป้าของดิฉันมีสิทธิ์ได้รับเงินจำนวนนี้ไหมคะ


คำตอบที่ 7     โดย มัลลิกา บุญยะบา 22 Oct 2014 27.145.x.x แจ้งลบ  
เงินชราของยายยังไม่เข้าเลยของเดือนตุลาคมค่ะ จะได้ไหมค่ะ


ตอบกระทู้
ข้อความ  
 
 
ชื่อ - นามสกุล  
E - Mail  
Anti-Spam  
กรุณากรอกตัวเลขให้ตรงกับตัวเลขในรูปภาพ