[เว็บบอร์ด] [ตอบกระทู้]  
 เรื่อง
ทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย
 รายละเอียด

แบบทดสอบก่อนฝึกเสริมทักษะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดบางกะไชย ฯ

คำชี้แจง นักเรียนทำเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้าข้อที่ถูกที่สุดในกระดาษคำตอบ
๑. ข้อใดมีตัวสะกดมาตราเดียวกันกับคำว่า “ประสาท”
ก. เสด็จ
ข. สาป
ค. รามัญ
ง. มนต์
๒. คำในข้อใด มีตัวสะกดต่างจากคำอื่น
ก. สามารถ
ข. ยาพิษ
ค. ทำบุญ
ง. พระเนตร
๓. คำในข้อใดมีตัวสะกดในมาตราแม่กน
ก. สมบัติ
ข. เถาวัลย์
ค. กิเลส
ง. คำศัพท์
๔. ข้อใดมีคำที่สะกดในมาตราแม่กด ทั้งหมด
ก. จรจัด ดึกดื่น
ข. ชีวิต พราหมณ์
ค. บริสุทธิ์ ปฏิเสธ
ง. ประโยชน์ ทักทาย

๕. ข้อใดมีพยัญชนะสะกดในมาตราแม่เกอว ทุกคำ
ก. ไปเที่ยว เล็บยาว
ข. น้องสาว หน้าขาว
ค. มือกาว เหลวแหลก
ง. เกี่ยวข้าว แพรวพราว
๖. ข้อใดมีพยัญชนะสะกดในมาตราแม่กบ ทุกคำ
ก. สังเวช เหตุการณ์
ข. ธนาคาร สรรเสริญ
ค. นบนอบ รูปภาพ
ง. สำราญ อดออม
๗. ข้อใดมีพยัญชนะสะกดในมาตราแม่กก ทุกคำ
ก. ทึกทัก คึกคัก
ข. ทำนาย มากมาย
ค. ทักทาย บกพร่อง
ง. ทักท้วง แตกแยก
๘. ข้อใดมีมาตราแม่ ก กา มากที่สุด
ก. สีเขียวจากใบเตย
ข. สีเหลืองจากขมิ้น
ค. สีชมพูจากปูนแดง
ง. สีดำจากใบลาน

๙. คำในข้อใดเขียนไม่ถูกต้อง
ก. ประกาศ
ข. กระดาษ
ค. สะอาด
ง. ใส่บาต
๑๐. คำในข้อใดเขียนได้ถูกต้อง
ก. โอกาศ
ข. เบญจเพส
ค. พิศดาล
ง. บ่วงบาตมาตราตัวสะกด

แม่กก
แม่กก เป็นมาตราตัวสะกดที่ใช้พยัญชนะ ก กร ข ค คร ฆ เป็นตัวสะกด และ
ออกเสียงเหมือนตัว “ก”
ก เช่น กาก สนุก เผือก ข้าศึก
กร เช่น จักร
ข เช่น เลข พิมุข สุนัข ความสุข
ค เช่น พญานาค ประโยค โรค โชค
คร เช่น สมัคร
ฆ เช่น เมฆ

แม่กด
แม่กด เป็นมาตราตัวสะกดที่ใช้พยัญชนะ จ ช ชร ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ด ต ตร ถ ท
ทร ธ ส ศ ษ เป็นตัวสะกด และออกเสียงเหมือนตัว “ด”
จ เช่น กาจ กิจ
ช เช่น เวช
ชร เช่น เพชร
ซ เช่น ก๊าซ
ฎ เช่น กฎหมาย
ฏ เช่น ปรากฏ
ฐ เช่น รัฐ
ฑ เช่น ครุฑ
ฒ เช่น วัฒน์ พัฒน์


ด เช่น กัด ปัด ขัด งัด
ต เช่น นิมิต สาเหตุ
ตร เช่น มิตร มาตร
ถ เช่น รถ
ท เช่น ประเภท
ทร เช่น ภัทร
ธ เช่น พุธ
ส เช่น รส
ศ เช่น เพศ
ษ เช่น โทษ

แม่กบ
แม่กบ เป็นมาตราตัวสะกดที่ใช้พยัญชนะ บ ป พ ฟ ภ เป็นตัวสะกด และออกเสียงเหมือนตัว “บ”
บ เช่น คบ กราบ น้ำอบ
ป เช่น บาป รูป ธูป
พ เช่น เทพ
ฟ เช่น กราฟ
ภ เช่น ลาภ


แม่กน
แม่กน เป็นมาตราตัวสะกดที่ใช้พยัญชนะ ญ ณ น ร ล ฬ เป็นตัวสะกด และออกเสียงเหมือนตัว “น”
ญ เช่น เพ็ญ เข็ญ บุญ
ณ เช่น คุณ ทารุณ
น เช่น จน คน สันต์
ร เช่น กร พร จร
ล เช่น กาล ขาล พาล
ฬ เช่น กาฬโรค ปลาวาฬ

แม่กง
แม่กง เป็นมาตราตัวสะกดที่ใช้พยัญชนะ “ง” เป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียว ตัวอย่างเช่น
คง จง ชง ยง
กาง สาง ลาง บาง
รัง ปัง ผัง พัง
ระฆัง กระโปรง หนังสือ กางเกง
เวียงวัง ห้องขัง กางเขน เอียงคอ
เตียงนอน ลูกโป่ง น้ำแกง หอยแครงแม่กม
แม่กม เป็นตัวสะกดที่ใช้พยัญชนะ “ม” เป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียว ตัวอย่างเช่น
ลม กลม คม งม
คราม สาม จาม ขาม
ส้มโอ แก้มแดง ผ้าอ้อม ซ่อมแซม
ขนม มอมแมม แมงมุม ทรุดโทรม
ขอยืม ชมเชย เฉลิม แฉล้ม
ปลอม นิคม ปมด้อย น้ำนม

แม่เกย
แม่เกย เป็นมาตราตัวสะกดที่ใช้พยัญชนะ “ย” เป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียว ตัวอย่างเช่น
เนย เขย เชย
กระต่าย โวยวาย ปรายตา
คุยกัน อร่อย พลอย
รอคอย ฝอยทอง ผจญภัย
ปีกลาย ขายของ จ่ายเงิน
สอยเสื้อ ลอยแพ คุณนายแม่เกอว
แม่เกอว เป็นมาตราตัวสะกดที่ใช้พยัญชนะ “ว” เป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียว ตัวอย่างเช่น
สาว กาว ชาว อ่าว
ข้าวเหนียว เกี่ยวข้อง มะพร้าว หิวข้าว
ใบปลิว ทิวเขา เข้าแถว มันแกว
เดียวดาย ซอยเปลี่ยว ไข่เจียว รสเปรี้ยว
ท่องเที่ยว ค้างคาว แวววาว คนลาว
ซาวข้าว เรี่ยวแรง ดวงดาว เยียวยา
แบบฝึกที่ ๑

คำชี้แจง นักเรียนนำ ก หรือ ด ไปเติมลงในช่องว่างให้เป็นคำที่มีความหมาย
ตรงกับภาพ แล้วฝึกอ่านให้ถูกต้องคล่องแคล่ว

๑. ลู.........น.........


๒. ม.......ดำ


๓. ย.......ของ


๔. กระดู..........


๕. เห็.............


๖. หิมะต..............


๗. ผักกา.............

แบบฝึกที่ ๒

คำชี้แจง นักเรียนนำคำที่กำหนดให้ เติมลงในช่องว่างให้ได้ใจความ แล้วฝึกอ่าน
ให้ถูกต้องคล่องแคล่ว

ดอกบัว ผักกาด สะอาด เลือด เข้าเฝือก


๑. แม่ซื้อ...............มาบูชาพระ
๒. น้องตกต้นไม้หมอให้..................
๓. สุดาถูกมีดบาด..................ไหล
๔. กระต่ายชอบกิน...........................
๕. เราทำความ..............ห้องเรียน


แบบฝึกที่ ๓

คำชี้แจง นักเรียนช่วยกันหาคำมาเติมลงในช่องว่าง โดยใช้คำคำเดียวกันเติมในแต่ละข้อ
แล้วฝึกอ่านให้ถูกต้องคล่องแคล่ว


๑. ..............ฮูก ..............หวีด ....................เอี้ยง


๒. .............นก ..............ไก่ ..................แมว


๓. ...............กา ...........ขวด ...............โอ่ง


๔. ................ง่าม ...............ดำ ................แดง


๕. ................เรียน .............ร้อง ...............พูด


แบบฝึกที่ ๔

คำชี้แจง นักเรียนเขียนคำให้ตรงกับภาพ แล้วฝึกอ่านให้ถูกต้องคล่องแคล่ว๑. กระ...........................๒. ผัก...........................๓. ...............................ไม้๔. ...............................ฮูก๕. กระ..........................


แบบฝึกที่ ๕

คำชี้แจง นักเรียนนำคำที่กำหนดให้เติมในเรื่องให้ได้ใจความ แล้วฝึกอ่าน
ให้ถูกต้องคล่องแคล่ว

กลับ ฝน ร่ม พัด รัง ยก


บ้านของหนูนิดอยู่ในสวน วันหนึ่งลม......................แรง ฝนทำท่าจะตก แม่ออกไปเก็บผ้าที่ตากไว้ แม่ไม่ให้หนูนิดออกนอกบ้านเวลา..................ตก หนูนิดเบื่อไม่รู้จะทำอะไร
จึงนั่งบนม้าโยก พอฝนหยุดตกหนูนิดกาง...........ไปเดินเล่น พบลูกนกตกอยู่ใต้ต้นไม้ จึงนำ
ลูกนก................บ้าน แม่..............กระจาดข้าวโพดออกมาเพื่อนำไปต้ม แม่เห็นหนูนิดอุ้ม
ลูกนกมา จึงบอกให้นำไปไว้ที่................ตามเดิม
แบบฝึกที่ ๖

คำชี้แจง นักเรียนนำพยัญชนะที่กำหนดให้ ไปเติมคำใต้ภาพให้เป็นคำที่มีความหมาย
ตรงกับภาพ แล้วฝึกอ่านให้ถูกต้องคล่องแคล่ว๑. จอ............. ๒. จู...............
๓. ยีรา.............. ๔. รูปภา..........

๕. กรา.......... ๖. ก.........
แบบฝึกที่ ๗


คำชี้แจง นักเรียนนำพยัญชนะที่กำหนดให้ไปเติมคำใต้ภาพให้เป็นคำที่มีความหมาย
ตรงกับภาพ แล้วฝึกอ่านให้ถูกต้องคล่องแคล่ว

ฑ ท ด ช ษ ด ถ ฎ
๑. วั......... ๒. กระดา..........๓. พื......... ๔. ตลา..............
๕. ร.............. ๖. เหรียญบา...........
๗. ครุ............... ๘. มงกุ..........

แบบฝึกที่ ๘

คำชี้แจง นักเรียนนำพยัญชนะที่กำหนดให้ ไปเติมคำใต้ภาพให้เป็นคำที่มีความหมาย
ตรงกับภาพ แล้วฝึกอ่านให้ถูกต้องคล่องแคล่ว๑. นอ.............. ๒. เรีย..............

๓. ทหา.................... ๔. พยาบา................


๕. ทำบุ..................... ๖. คู...............

แบบฝึกที่ ๙

คำชี้แจง นักเรียนจับคู่คำที่กำหนดให้ ให้เป็นคำที่มีความหมายตรงกับภาพ
แล้วฝึกอ่านให้ถูกต้องคล่องแคล่ว
๑.


๒.


๓.


๔.


๕.


๖.

แบบฝึกที่ ๑๐

คำชี้แจง นักเรียนเติมตัวสะกดลงในช่องว่าง แล้วฝึกอ่านให้ถูกต้องคล่องแคล่ว

๑. พระพุ.... ..... รู..... ๒. ตราครุ........ ๓. ดาบ..... ๔. เท......เจ้า

๕. เม......ฝน ๖. ประเสริ........ ๗. ท.....กัณฐ์ ๘. พยั......ฆ์

๙. ผลลั......ธ์ ๑๐. ดาวเก....... ๑๑. โกร......เคือง ๑๒. ทรั.....ย์สิน

๑๓. ป่ารกชั......... ๑๔. พาณิ......... ๑๕. เกษ.... .....กร ๑๖. กรุงเท.....

๑๗. เกรงขา....... ๑๘. กลั....กลอ..... ๑๙. กรุ......กริ...... ๒๐. บริษั......

แบบทดสอบหลังฝึกเสริมทักษะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดบางกะไชย ฯ

คำชี้แจง นักเรียนทำเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้าข้อที่ถูกที่สุดในกระดาษคำตอบ
๑. ข้อใดมีตัวสะกดมาตราเดียวกันกับคำว่า “ประสาท”
ก. เสด็จ
ข. สาป
ค. รามัญ
ง. มนต์
๒. ข้อใดมีคำที่สะกดในมาตราแม่กด ทั้งหมด
ก. จรจัด ดึกดื่น
ข. ชีวิต พราหมณ์
ค. บริสุทธิ์ ปฏิเสธ
ง. ประโยชน์ ทักทาย
๓. ข้อใดมีพยัญชนะสะกดในมาตราแม่เกอว ทุกคำ
ก. ไปเที่ยว เล็บยาว
ข. น้องสาว หน้าขาว
ค. มือกาว เหลวแหลก
ง. เกี่ยวข้าว แพรวพราว
๔. ข้อใดมีพยัญชนะสะกดในมาตราแม่กบ ทุกคำ
ก. สังเวช เหตุการณ์
ข. ธนาคาร สรรเสริญ
ค. นบนอบ รูปภาพ
ง. สำราญ อดออม

๕. คำในข้อใด มีตัวสะกดต่างจากคำอื่น
ก. สามารถ
ข. ยาพิษ
ค. ทำบุญ
ง. พระเนตร
๖. คำในข้อใดมีตัวสะกดในมาตราแม่กน
ก. สมบัติ
ข. เถาวัลย์
ค. กิเลส
ง. คำศัพท์
๗. ข้อใดมีพยัญชนะสะกดในมาตราแม่กก ทุกคำ
ก. ทึกทัก คึกคัก
ข. ทำนาย มากมาย
ค. ทักทาย บกพร่อง
ง. ทักท้วง แตกแยก
๘. คำในข้อใดเขียนได้ถูกต้อง
ก. โอกาศ
ข. เบญจเพส
ค. พิศดาล
ง. บ่วงบาต

๙. ข้อใดมีมาตราแม่ ก กา มากที่สุด
ก. สีเขียวจากใบเตย
ข. สีเหลืองจากขมิ้น
ค. สีชมพูจากปูนแดง
ง. สีดำจากใบลาน
๑๐. คำในข้อใดเขียนไม่ถูกต้อง
ก. ประกาศ
ข. กระดาษ
ค. สะอาด
ง. ใส่บาต


๑. ก.

๒. ค.

๓. ข.

๔. ค.

๕. ง.

๖. ค.

๗. ก.

๘. ง.

๙. ง.

๑๐. ข.
๑. ก.

๒. ค.

๓. ง.

๔. ค.

๕. ค.

๖. ข.

๗. ก.

๘. ข.

๙. ง.

๑๐. ง.

เฉลยแบบฝึกที่ ๑

๑. ลูกนก
๒. มดดำ
๓. ยกของ
๔. กระดูก
๕. เห็ด
๖. หิมะตก
๗. ผักกาด
เฉลยแบบฝึกที่ ๒

๑. แม่ซื้อดอกบัวมาบูชาพระ
๒. น้องตกต้นไม้หมอให้เข้าเฝือก
๓. สุดาถูกมีดบาดเลือดไหล
๔. กระต่ายชอบกินผักกาด
๕. เราทำความสะอาดห้องเรียน


เฉลยแบบฝึกที่ ๓

๑. นกฮูก นกหวีด นกเอี้ยง
๒. ลูกนก ลูกไก่ ลูกแมว
๓. ปากกา ปากขวด ปากโอ่ง
๔. มดง่าม มดดำ มดแดง
๕. นักเรียน นักร้อง นักพูด


เฉลยแบบฝึกที่ ๔

๑. กระรอก
๒. ผักกาด
๓. ดอกไม้
๔. นกฮูก
๕. กระจาด


เฉลยแบบฝึกที่ ๕

บ้านของหนูนิดอยู่ในสวน วันหนึ่งลมพัดแรง ฝนทำท่าจะตก แม่ออกไปเก็บผ้าที่ตากไว้ แม่ไม่ให้หนูนิดออกนอกบ้านเวลาฝนตก หนูนิดเบื่อไม่รู้จะทำอะไรจึงนั่งบนม้าโยก พอฝนหยุดตกหนูนิดกางร่มไปเดินเล่น พบลูกนกตกอยู่ใต้ต้นไม้ จึงนำลูกนกกลับบ้าน
แม่ยกกระจาดข้าวโพดออกมาเพื่อนำไปต้ม แม่เห็นหนูนิดอุ้มลูกนกมา จึงบอกให้นำไปไว้
ที่รังตามเดิม


เฉลยแบบฝึกที่ ๖

๑. จอบ
๒. จูบ
๓. ยีราฟ
๔. รูปภาพ
๕. กราฟ
๖. กบ

เฉลยแบบฝึกที่ ๗

๑. วัด
๒. กระดาษ
๓. พืช
๔. ตลาด
๕. รถ
๖. เหรียญบาท
๗. ครุฑ
๘. มงกุฎเฉลยแบบฝึกที่ ๘

๑. นอน
๒. เรียน
๓. ทหาร
๔. พยาบาล
๕. ทำบุญ
๖. คูณ

เฉลยแบบฝึกที่ ๙

๑. ไข่เค็ม
๒. เล็บมือ
๓. เข็มหมุด
๔. ตู้เย็น
๕. เห็ดหอม
๖. เย็บผ้า

เฉลยแบบฝึกที่ ๑๐

๑. พระพุทธรูป
๒. ตราครุฑ
๓. ดาบส
๔. เทพเจ้า
๕. เมฆฝน
๖. ประเสริฐ
๗. ทศกัณฐ์
๘. พยัคฆ์
๙. ผลลัพธ์
๑๐. ดาวเกตุ
๑๑. โกรธเคือง
๑๒. ทรัพย์สิน
๑๓. ป่ารกชัฏ
๑๔. พาณิช
๑๕. เกษตรกร
๑๖. กรุงเทพ
๑๗. เกรงขาม
๑๘. กลับกลอก
๑๙. กรุบกริบ
๒๐. บริษัท


บรรณานุกรม

จริยา จงจิระศิริ. สนุกกับภาษาไทยแนวใหม่ ช่วงชั้นที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ เล่ม ๕
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕. กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองสาสน์การพิมพ์, ม.ป.ป.
นฤมล วิจิตรรัตนะ. คู่มือเสริมสาระการเรียนรู้แนวใหม่ ภาษาไทย ป. ๕. กรุงเทพฯ :
ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง จำกัด, ม.ป.ป.
ประภากร เจริญเชื้อ. หนังสือเรียนคุณภาพแม็ค ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ ๒ ป. ๕. กรุงเทพฯ :
แม็ค, ๒๕๔๗.
วลีรัตน์ ปานเพียร และคณะ. แบบฝึกหัด สาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, ม.ป.ป.
อัญชลี อรชร. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แบบฝึกเสริมประสบการณ์ ภาษาไทย
ช่วงชั้นที่ ๒ (ป. ๔ – ป. ๖) ชั้น ป. ๕. กรุงเทพฯ : ม.ป.ป.
อัมพร อังศรีพวง. คู่มือเสริมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป. ๕. กรุงเทพฯ : ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง
จำกัด, ม.ป.ป.
เอื้อพร สัมมาทิพย์. หนังสือเรียนเสริมคุณภาพแม็ค ภาษาไทย ๕. กรุงเทพฯ : แม็ค, ๒๕๔๗.
 โดย
นางสาวปราณี ดีพร้อม | เมื่อวันที่ 21 Mar 2008 | IP Address 61.19.x.x   แจ้งลบ


คำตอบที่ 1     โดย สุภาพร อินทร์ฉ่ำ 24 Jun 2008 61.19.x.x แจ้งลบ  
อยากให้หา ภ มาเยอะจังค่ะจะได้เรียนรู้มากกว่านี้


ตอบกระทู้
ข้อความ  
 
 
ชื่อ - นามสกุล  
E - Mail  
Anti-Spam  
กรุณากรอกตัวเลขให้ตรงกับตัวเลขในรูปภาพ